วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024

สูตรการแผ่เมตตา โดย หลวงปู่ทิวา อาภากโร (ศิษย์หลวงปู่หลุย จันทสาโร และ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

สูตรการแผ่เมตตา โดย หลวงปู่ทิวา อาภากโร (ศิษย์หลวงปู่หลุย จันทสาโร และ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม) ..การเพิ่มคุณภาพจิตโดยการแผ่เมตตา.. ..จิต ที่มีคุณภาพสูงเป็นจิตที่มีความสุขมากกว่าปกติเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยกุศล ไม่คิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่น ตรงกันข้ามกับจิตที่มีคุณภาพต่ำ เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยอกุศลเป็นส่วนมาก ทำตนเองให้เป็นทุกข์ แล้วก็แผ่กระจายความทุกข์นั้นไปให้ผู้อื่น ทั้งที่โดยเจตนาและไม่เจตนาก็ตาม พระอริยเจ้าทุกพระองค์ นับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป จิตของท่านมีคุณภาพสูงกว่าจิตของปุถุชน เพราะท่านมีความเมตตาเป็นวิหารธรรม คือ เป็นเครื่องอยู่ ฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้มีความสุขมากกว่าปุถุชนธรรมดา ..พวกเราถึงแม้ว่ายังเป็นปุถุชนอยู่...

“ทำไมต้องนั่งสมาธิทุกวัน

"ทำไมต้องนั่งสมาธิทุกวัน การนั่งสมาธิ เป็นการปรับสภาพใจเข้าสู่ความปกติสมดุล เมื่อใจสมดุล เราจะสามารถมองอะไรเป็นไปตามความเป็น จริงได้มากขึ้น ครั้นเมื่อเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตเราก็จะ ไม่เสียใจจนเกินไป ใจเราจะถูกยกขึ้นเหนืออุปสรรค เราจะไม่เสียใจ น้อยใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง เราจะไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ใจเราจะถูกทำให้สงบ ท่ามกลางความวุ่นวายสับสน เราจะสามารถตัดความฟุ้งซ่านรำคาญใจไปได้หลายๆ เรื่อง ใจเราจะถูกกระแสบุญหล่อเลี้ยง สามารถเชื่อมต่อกับบุญ เก่าที่เราเคยทำมาในอดีต ให้มีโอกาสส่งผลโดยง่าย และที่สำคัญเป็นการกระทำมุ่งต่อหนทางบรรลุมรรคผล นิพพานโดยตรง ดังนั้น จงรีบทำความเพียรเถิด เพียรที่จะนั่งสมาธิให้ สม่ำเสมอ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะการปฏิเสธการนั่งสมาธิ...

#วัฏสงสารเปรียบเหมือนเรือนจำขังสรรพสัตว์ #ทางเดินออกจากเรือนจำนี้คืออริยมรรคมีองค์_8

#วัฏสงสารเปรียบเหมือนเรือนจำขังสรรพสัตว์ #ทางเดินออกจากเรือนจำนี้คืออริยมรรคมีองค์8 วัฏสงสารนั้น พระพุทธเจ้าอุปมาประดุจเรือนจำกรงขัง ที่ขังสรรพสัตว์เอาไว้ ไม่มีใครหรอกที่อยากถูกจองจำ ถูกไหม ? ทุกคนก็อยากจะอิสระ ตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้ง ก็หลุดออกมาไม่ได้ มันก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฎสงสาร ติดอยู่ในโลกของเมทริกซ์นั้นแหละ โลกมายา มันก็ปรุงแต่งไปตามเรื่องตามราว ส่วนใหญ่ก็ปรุงให้เกิดความทุกข์ใจ การที่เราจะมีอิสระจากสิ่งเหล่านี้ได้ ก็ต้องอาศัยการเดินในเส้นทางอันประเสริฐ ก็คือ อริยมรรคมีองค์ 8 สติปัฏฐาน 4 ชำระตน เวลาเกิดวิปัสสนาญาณ เกิดการรู้แจ้งอริยสัจ 4 มันจะเกิดการชำระตน ก็ต้องชำระจนกว่าบาปและอกุศลกรรม...

#รู้ธรรมเห็นธรรมด้วยการภาวนา

#รู้ธรรมเห็นธรรมด้วยการภาวนา "การภาวนานี่ จุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างสติให้มีพลังเข้มแข็งเป็นมหาสติ เพื่อทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเท่านั้น เรื่องอิทธิฤทธิ์หรือรู้เห็นอะไรต่างๆ เป็นผลพลอยได้ การรู้ธรรมเห็นธรรม ก็คือ เห็นความจริงของจิตเราเอง เช่นอย่างสมมติว่า เราปล่อยให้จิตของเราคิดไปๆๆ ปรุงไป เราตามรู้ไปๆๆ บางทีเราเกิดมาเราอาจจะหัวดื้ดหัวรั้นกับอุปัชฌาย์อาจารย์ของเรา พอมันไปนึกถึงตรงนั้น ถ้าจิตมันยอมรับหรือรู้จริงแล้ว มันจะนึกขึ้นมาว่า อ้อ! สิ่งนี้เจ้าเคยทำผิดต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มาแล้ว ต่อไปเจ้าอย่าทำอีก *อันนี้คือการรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริง" ...... หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

วิธีหนีบาปกรรมชั่วหรือนรกได้ ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้ง 4 ข้อนี้ เพื่อเข้ากระแสพระนิพพาน(พระโสดาบัน)

วิธีหนีบาปกรรมชั่วหรือนรกได้ ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้ง 4 ข้อนี้ เพื่อเข้ากระแสนิพพาน(พระโสดาบัน) #ระงับความพอใจในขันธ์ 5 เสีย คิดว่าร่างกาย มันตายอยู่ตลอดเวลา ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่ลืมความตาย เป็นทั้งสมาธิและวิปัสสนารวมกัน #ทรงศีลให้บริสุทธิ์ ควรทำเป็นสีลานุสสติกรรมฐาน ทรงศีลให้เป็นกำลังฌาน คือ ทรงอารมณ์อยู่ในศีล ตลอดวันตลอดคืน ไม่ยอมให้ศีลบกพร่องทางใจ #ไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาปี๋ ให้ลืมตาทำงาน คุยกับหมากับแมว หรือเจอะหน้าคนด่าคนนินทา ศีลเราทรงตัวไม่หวั่นไหวใช้ได้ เป็นการตัดสังโยชน์ ข้อ 2 สีลัพตปรามาส #ตัดวิจิกิจฉา โดยการน้อมใจเคารพ ในคุณพระรัตนตรัย ทั้ง...

กายวิเวก จิตตวิเวก อุปธิวิเวก…สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

กายวิเวก จิตตวิเวก อุปธิวิเวก บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมจิต ในเบื้องต้นขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม การปฏิบัติกรรมฐานนั้น จะต้องประกอบด้วยกายวิเวกความสงบสงัดทางกาย จิตตวิเวกความสงบสงัดจิตใจ และอุปธิวิเวกความสงบสงัดกิเลส กายวิเวกความสงบสงัดทางกายนั้น ก็หมายถึงจะต้องปลีกกายออกไปสู่ที่สงบสงัด ดังเช่นที่ตรัสสอนเอาไว้ในต้นสติปัฏฐาน ว่าไปสู่ป่า สู่โคนไม้ หรือว่าเรือนว่าง แม้ว่าการมาสู่สถานที่นี้ อันเป็นที่ที่จัดไว้สำหรับปฏิบัติทางกรรมฐาน อันเป็นที่วิเวกคือสงบสงัด ก็ชื่อว่าเป็นการปลีกมาสู่ที่สงบสงัดได้ กายวิเวกในขั้นศีล และอีกอย่างหนึ่งกายวิเวกนั้นก็หมายถึงศีล...

พระวิเชียรโมลี เปิดเผย “สติคือยอดพระธรรมที่ถูกมองข้าม”

พระธรรมมีมากมายหลายขั้นที่น่าศึกษา เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่พระธรรมเบื้องต้นที่ทุกคนอาจลืมไป เป็นธรรมใกล้ตัวที่สามารถฝึกได้ในทุกๆ วัน หากได้รับการฝึกปฏิบัติเป็นประจำจะทำให้เป็นคนดี พ้นจากความทุกข์ต่างๆ ได้ พระวิเชียรโมลี เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ได้มาเปิดเผยยอดพระธรรมใกล้ตัวที่มักถูกมองข้ามไป ในหัวข้อ "ยอดพระธรรมที่ถูกมองข้าม" บนวทีธรรมบรรยาย "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พระวิเชียรโมลีเริ่มเล่าถึงพระธรรมว่า จริงๆ แล้วเรามักมองไปถึงพระสูตรต่างๆ...

พระราชสารสุธี แนะ “รู้รัก…สามัคคี” พ้นภัยโควิด-19

ในช่วงเวลายากลำบากนี้ คนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคให้ผ่านพ้นไป หลักธรรมในการดำเนินตนเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน พระราชสารสุธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพฯ ได้เมตตาชี้แนะบนเวทีธรรมบรรยาย "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในหัวข้อ "รู้รัก...สามัคคี"   "สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคีวุฒิสาธิกา" เสียงจากพระราชสารสุธี ได้กล่าวขึ้นบนเวที อันแปลความว่า สามัคคีคือความพร้อมเพรียง สัพเพสัง...

อานิสงส์ความอดทน…ของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล “อดทนไม่ได้ จะเอาชนะกิเลสตัณหาได้อย่างไร”

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ความอดทนในเยาว์วัย ชีวิตของหลวงปู่เมื่อแรกรุ่นเจริญวัยนั้นก็เป็นไปตามสังคมในสมัยนั้น แม้ท่านจะเป็นลูกคนที่สอง แต่ก็เป็นบุตรชายคนโต ดังนั้นท่านจึงต้องมีภารกิจมากกว่าเป็นธรรมดา โดยต้องทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้าน งานในบ้าน เช่น ตักน้ำ ตำข้าว หุงหาอาหาร และเลี้ยงดูน้องๆ ซึ่งมีหลายคน งานนอกบ้าน เช่น ช่วยแบ่งเบาภาระของบิดา ในการดูแลบำรุงเรือสวนไร่นาและเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เป็นต้น อดทนต่ออาพาธ เร่งความเพียร พรรษาแรกที่ท่านออกธุดงค์ คณะหลวงปู่ดูลย์ได้แยกจากท่านพระอาจารย์มั่น เดินธุดงค์ผ่านไปทางอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ครั้นถึงป่าท่าคันโท ก็สมมุติทำเป็นสำนักวัดป่าเข้าพรรษาด้วยกัน ๕ รูป คือ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม ท่านพระอาจารย์บุญ พระอาจารย์สีทา ท่านพระอาจารย์หนู ท่านพระอาจารย์ดูลย์...

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” วันนี้ (21 มิ.ย. 67) เวลา 10.30 น....

ปลัด มท. พร้อมคณะ เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26 มิถุนายน 2567

ปลัด มท. และนายกสมาคมแม่บ้าน มท. นำประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26 มิถุนายน 2567   วันนี้ (21 มิ.ย. 67)...

มส.เห็นชอบแต่งตั้งพระโสภณพัฒนคุณ ดร.เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓

  เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร  มีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 16/2567 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็น ภายหลังการประชุม การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗  วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ...

พระธรรมวชิรคุณาธาร“หลวงพ่อเณร” วัดศรีสุดาฯ เมตตาเป็นสะพานบุญสร้าง รพ.สายไหม ขนาด 120 เตียง

พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรคุณาธาร  (โกศล มหาวีโร) หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อาตมาได้รับเป็นผู้ดำเนินการเบื้องต้นในการปรับพื้นที่ สร้างอาคารรองรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขตสายไหม  ให้กับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางสำนักการแพทย์ ได้รับมอบที่ดินในการสร้างโรงพยาบาลนี้มาจากทายาทตระกูลเพชรคล้อย จำนวน 25 ไร่ ที่แขวงออเงิน เขตสายไหม โดยจะอยู่ในการกำกับดูแลของโรงพยาบาลกลาง และทางนพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผอ.โรงพยาบาลกลาง...

โปรดเกล้า ฯ ตั้งสมณศักดิ์ 71 รูป “พระเทพประสิทธิมนต์ – พระเทพเสนาบดี จจ.ลพบุรี – พระเทพเวที จภ.6” ขึ้นชั้นธรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระภิกษุจำนวน 71 รูป ดังนี้