วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพรสมเด็จพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร ความว่า “อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอถวายพระพร ให้ทรงเพียบเพ็ญด้วยพระกำลังพรั่งพร้อม ในอันที่จะทรงทำนุบำรุงประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จบรมบพิตร...

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร วัดไร่ขิง ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร วัดไร่ขิง ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครแล้ว‼รุ่นปฐมฤกษ์ 1รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 วิธีดำเนินการอบรม อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน (5 สัปดาห์) บรรยายในรูปแบบมีส่วนร่วม การอภิปรายระดมความคิดเห็น ระหว่างผู้อบรมและวิทยากร ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ย ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พรบ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 คณาจารย์สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน ผู้บริหาร...

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง เปิดอบรมพระนักสื่อสารเพื่อสร้างศรัทธาและนำพาปฏิบัติในการพัฒนาชีวิตที่ดีงามตามแนวพุทธ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง ขอนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมเป็นพระนักสื่อสารเพื่อสร้างศรัทธาและนำพาปฏิบัติในการพัฒนาชีวิตที่ดีงามตามแนวพุทธ มาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจในการนำญาติโยมทำความดี มาร่วมเป็นอินฟลูเอนเซอร์สไตล์พุทธ  Buddhist Influencer  พัฒนาศิลปะการสร้าง Character ในพื้นที่สื่อสาธารณะ สร้าง Content ความดี ทั้งด้านศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธี Review    คนดี  นำคนที่สนใจธรรมมาพบธรรม จำนวนจำกัด ๔๐ รูปเท่านั้น มีพื้นฐานความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์และมีประสบการณ์เป็นพระสงฆ์นักเผยแผ่ เวลาที่ร่วมเรียนรู้จำนวน ๑๖...

คติธรรมพระสังฆราชฯ วันวิสาขบูชา ทรงชี้การระลึกถึงความตาย หรือการเจริญ “มรณัสสติ” เป็นเครื่องช่วยระงับความโลภ ความโกรธ และความหลงให้สงบลง

    เนื่องในดิถีวิสาขบูชา วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า “ดิถีวิสาขบูชา คล้ายดิถีประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ควรที่พุทธบริษัททั้งหลาย จักได้พร้อมเพรียงกันบำเพ็ญบุญกิริยา กระทำสักการบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงถึงพร้อมด้วยพระบริสุทธิคุณ ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง และทรงถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาคุณ...

ปฏิญญาชาวพุทธ 73 ประเทศ ขอรัฐบาลทุกประเทศลดความขัดแย้ง ยกประเทศเวียดนามแบบอย่างที่ดี “ลืมอดีตแห่งความปวดร้าว” สร้างชาติอย่างมีสติ!!

  "วิสาขบูชาโลก" ปี2568 เวียดนามรับเป็นเจ้าภาพจัดที่เมืองโฮจิมินห์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗  การประชุมวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ วันสำคัญสากลของโลก  ภายใต้หัวข้อ “พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี” ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยาและศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ  กำลังจะจบลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่และประทับใจทั่วโลก...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ...

รัฐบาล มหาเถรสมาคม ขอคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ “งานวิสาขบูชาโลก” ตอนรับอาคันตุกะนานาชาติ 1,300 รูป/คนจาก 73 ประเทศ

วันที่ 17  พฤษภาคม 2567   ณ ทำเนียบรัฐบาล ไมีการแถลงข่าว ประเทศไทยโดย รัฐบาล มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 19  ประจำปี 2567  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  พระชนมพรรษา 6 รอบ 72  พรรษา...

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กินเที่ยวทั่วไทย คอลัมนิสต์ วีดีโอ ศูนย์ข่าวพระเผยแผ่ ศูนย์ข่าวพุทธชายแดนใต้ ศูนย์ข่าวพุทธไทยต่างแดน ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี CONTACT US โปรดเกล้าฯ สถาปนาอธิการบดี มจร...

วันที่ 17  พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงอยู่ในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรได้เลื่อนอิสริยฐานดันดร ในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ จึงทรงพระกรุณาสถาปนา 1.พระธรรมวชิรมุนี เป็น พระพรหมวัชรวิมลมุนี สถิต ณ...

โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ “พระพรหมสิทธิ”

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข) และพระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี คำมา) ถูกกล่าวหาว่า กระทำการทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญา และได้มีพระราชโองการถอดถอนสมณศักดิ์ เมื่อวันที่...

สถาปนาสมณศักดิ์รองสมเด็จฯ “พระธรรมราชานุวัตร” ขึ้นรองสมเด็จฯที่ “พระพรหมวชิโรดม” “พระธรรมพัชรญามุนี” ขึ้นรองสมเด็จฯที่ “พระพรหมศากยวงศ์วิสุทธิ์ ”พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์” ขึ้นรองสมเด็จฯที่ “พระพรหมศากยวงศ์วิสุทธิ์”

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดร ในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมราชานุวัตร ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิโรดม...

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

โปรดเกล้า ฯ ตั้งสมณศักดิ์ 71 รูป “พระเทพประสิทธิมนต์ – พระเทพเสนาบดี จจ.ลพบุรี – พระเทพเวที จภ.6” ขึ้นชั้นธรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระภิกษุจำนวน 71 รูป ดังนี้

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณะธรรมยุต วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ...

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพรสมเด็จพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร ความว่า “อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอถวายพระพร ให้ทรงเพียบเพ็ญด้วยพระกำลังพรั่งพร้อม ในอันที่จะทรงทำนุบำรุงประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จบรมบพิตร...

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร วัดไร่ขิง ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร วัดไร่ขิง ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครแล้ว‼รุ่นปฐมฤกษ์ 1รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 วิธีดำเนินการอบรม อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน (5 สัปดาห์) บรรยายในรูปแบบมีส่วนร่วม การอภิปรายระดมความคิดเห็น ระหว่างผู้อบรมและวิทยากร ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ย ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พรบ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 คณาจารย์สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน ผู้บริหาร...

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง เปิดอบรมพระนักสื่อสารเพื่อสร้างศรัทธาและนำพาปฏิบัติในการพัฒนาชีวิตที่ดีงามตามแนวพุทธ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง ขอนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมเป็นพระนักสื่อสารเพื่อสร้างศรัทธาและนำพาปฏิบัติในการพัฒนาชีวิตที่ดีงามตามแนวพุทธ มาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจในการนำญาติโยมทำความดี มาร่วมเป็นอินฟลูเอนเซอร์สไตล์พุทธ  Buddhist Influencer  พัฒนาศิลปะการสร้าง Character ในพื้นที่สื่อสาธารณะ สร้าง Content ความดี ทั้งด้านศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธี Review    คนดี  นำคนที่สนใจธรรมมาพบธรรม จำนวนจำกัด ๔๐ รูปเท่านั้น มีพื้นฐานความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์และมีประสบการณ์เป็นพระสงฆ์นักเผยแผ่ เวลาที่ร่วมเรียนรู้จำนวน ๑๖...