รายนามพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๑ รูป

รายนามพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๑ รูป มีรายนามดังนี้

 1. พระธรรมดิลก วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น เป็น พระพรหมวชิรดิลก
 2. พระธรรมภาณพิลาส วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร เป็นพระพรหมวัชรวิสุทธิ์
 3. พระธรรมวราภรณ์ วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี เป็น พระพรหมวชิรสุนทร
 4. พระธรรมวิมลโมลี วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น พระพรหมวชิรเมธาจารย์
 5. พระธรรมวิมลมุนี วัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี เป็น พระพรหมวัชรคุณาภรณ์
 6. พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ เป็นพระพรหมวชิรธีรคุณ
 7. พระเทพวิมลโมลี วัดรัชฎาธิษฐาน เป็น พระธรรมวัชรวิมล
 8. พระเทพโสภณ วัดราชบุรณะ เป็น พระธรรมวชิรนายก
 9. พระเทพศีลวิสุทธิ์ วัดประชุมชลธารา จ.นราธิวาส เป็น พระธรรมวัชรจริยาจารย์
 10. พระเทพโกศล วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ เป็น พระธรรมวชิรโกศล
 11. พระเทพปริยัติเวที วัดสุทัศนเทพวราราม เป็น พระธรรมวชิรดิลก
 12. พระเทพชลธารมุนี วัดบางพระ จ.ชลบุรี เป็น พระธรรมวชิราลังการ
 13. พระเทพวิสุทธิเมธี วัดเทพธิดาราม เป็น พระธรรมวชิรคณี
 14. พระเทพสิทธิวิมล วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระธรรมวชิรสิทธาจารย์
 15. พระเทพปริยัติเมธี วัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เป็น พระธรรมวชิรธีรคุณ
 16. พระเทพวรมุนี วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม เป็น พระธรรมวชิรโสภณ
 17. พระเทพเจติยาจารย์ วัดโสมนัส เป็น พระธรรมวชิรเมธาจารย์
 18. พระเทพปริยัติสุธี วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี เป็น พระธรรมวชิรกวี
 19. พระเทพสิทธาจารย์ วัดมหาชัย จ.มหาสารคาม เป็น พระธรรมวัชราจารย์
 20. พระเทพมหาเจติยาจารย์ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็น พระธรรมวชิรเจติยาจารย์
 21. พระเทพโมลี วัดเทพศิรินทราวาส เป็น พระธรรมวชิรปาโมกข์
 22. พระเทพปริยัตยาจารย์ วัดกลาง จ.บุรีรัมย์ เป็น พระธรรมวชิรสุตาภรณ์
 23. พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส เป็น พระเทพวชิรวาที
 24. พระราชกิตติเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็น พระเทพวชิรมงคล
 25. พระราชเวที วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็น พระเทพวชิรโสภณ
 26. พระราชสารเวที วัดสัมพันธวงศาราม เป็น พระเทพวชิโรดม
 27. พระราชวชิรเมธี วัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร เป็น พระเทพวชิรเมธี
 28. พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย เป็น พระเทพวชิรคุณ
 29. พระราชภาวนาพิธาน วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระเทพภาวนาวชิรคุณ
 30. พระราชวินยาภรณ์ วัดบุรณศิริมาตยาราม เป็น พระเทพวชิรดิลก
 31. พระราชนันทมุนี วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี เป็น พระเทพวชิรนันทาภรณ์
 32. พระราชรัตนโสภณ วัดบางนานอก เป็น พระเทพวชิรโกศล
 33. พระราชสารสุธี วัดตรีทศเทพ เป็น พระเทพวชิรปาโมกข์
 34. พระราชธรรมวิเทศ เป็น พระเทพวชิรวิเทศ วัดพุทธานุสรณ์ สหรัฐอเมริกา
 35. พระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดราชบุรณะ จ.ชุมพร เป็น พระเทพวชิรปฏิภาณ
 36. พระราชสุมนต์มุนี วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็น พระเทพวชิรเมธาจารย์
 37. พระราชวชิรธาดา วัดศรีสระแก้ว จ.หนองบัวลำภู เป็น พระเทพวัชรวิสุทธิ์
 38. พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระราชวชิรกวี
 39. พระสุวิมลธรรมาภรณ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็น พระราชวชิราธิบดี
 40. พระสิรินันทมุนี วัดนางนอง เป็น พระราชวชิรนายก
 41. พระพิพัฒนวราภรณ์ เป็น พระราชวชิรธรรมสุนทร วัดสุนทรธรรมทาน
 42. พระสุทธิสารสุธี วัดดอนรัก จ.สงขลา เป็น พระราชวชิรเมธาจารย์
 43. พระอมรโมลี วัดปทุมวนาราม เป็น พระราชวัชรปัญญาเมธี
 44. พระสมุทรวชิรโสภณ วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม เป็น พระราชสมุทรวชิรโสภณ
 45. พระสรภาณโกศล วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น พระราชวชิรโกศล
 46. พระสุนทรธรรมภาณ วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี เป็น พระราชวัชรญาณรังษี
 47. พระศรีพัชโรดม วัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระราชพัชรธรรมเมธี
 48. พระพิศาลศึกษากร วัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี เป็น พระราชปริยัติวัชราจารย์
 49. พระวิสุทธิสารเถร วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน จ.กาญจนบุรี เป็น พระราชวัชรญาณวิศิษฏ์
 50. พระระณังคมุนีวงศ์ วัดสุวรรณคีรีวิหาร จ.ระนอง เป็น พระราชระณังควชิรมุนี
 51. พระวิสิฐคณาภรณ์ วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี เป็น พระราชวชิรมงคลวิสิฐ
 52. พระกิตติโสภณวิเทศ วัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์ เป็น พระราชวชิรธรรมวิเทศ
 53. พระปัญญากรโมลี วัดท่าไม้เหนือ จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระราชวชิรากร
 54. พระสีหราชสมาจารมุนี วัดพระนารายณ์มหาราช จ.นครราชสีมา เป็น พระราชวชิรสีมาภรณ์
 55. พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ จ.ขอนแก่น เป็น พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต
 56. พระสุธีวราภรณ์ วัดพระบรมธาตุ จ.ชัยนาท เป็น พระราชวชิรกิจจาทร
 57. พระสิริพัฒนาภรณ์ วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร เป็น พระราชวชิราทร
 58. พระครูวิบูลธรรมกิจ วัดป่าปางกึ๊ดกิตติธรรม จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชวัชรปัทมคุณ
 59. พระครูนิโครธธรรมาภรณ์ วัดป่าไทรงาม จ.อุบลราชธานี เป็น พระราชภาวนาวัชรมุนี วิ.
 60. พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา) ที่พักสงฆ์ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระราชวัชรธรรมโสภณ
 61. พระครูวิสิฐศาสนการ วัดนิคมสโมสร จ.พังงา เป็นพระวิมลวชิราภรณ์
 62. พระครูปริยัติยาภิรม วัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น พระวชิรปริยัตยาภรณ์
 63. พระครูวรธรรมธัช วัดกลาง จ.กาฬสินธุ์ เป็นพระเมธีวัชราจารย์
 64. พระครูพินิจสมณการ วัดควนนอก จ.ปัตตานี เป็น พระโสภณวชิรนายก
 65. พระครูเมตตาภิรม วัดมงคลนิมิตร จ.ภูเก็ต เป็น พระอุดมวชิรมงคล
 66. พระครูปัญญาสัตติคุณ วัดไพรสณฑ์รัตนาราม จ.กำแพงเพชร เป็น พระสุนทรวชิราจารย์
 67. พระครูโสภณวัชรคุณ วัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระโสภณวชิรากร
 68. พระครูประโชติธรรมคุณ วัดเนินแสงทอง จ.บึงกาฬ เป็น พระวชิรศาสนคุณ
 69. พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์ วัดวิเวการาม จ.จันทบุรี เป็น พระวิบูลวชิรธรรม
 70. พระครูวินิจสมณการ วัดสหธรรมิการาม จ.เพชรบุรี เป็น พระวิมลวชิราธิบดี
 71. พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เป็น พระสุพรรณวชิราภรณ์
 72. พระครูวิสุทธิสีลคุณ วัดสามัคคีบุญญาราม จ.ลำปาง เป็น พระวิสุทธิวชิรวิมล
 73. พระครูสิริธรรมาภิรัต วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระเมธีวชิราภิรัต
 74. พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ วัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ เป็น พระวชิรสิทธิธาดา
 75. พระครูโสภณปริยัติสุธี วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา เป็น พระเมธีวชิรคุณ
 76. พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ วัดมะขามเตี้ย จ.พิษณุโลก เป็น พระวชิรธรรมาภรณ์
 77. พระครูสุทธิกิจจาทร วัดอ่างทอง จ.อ่างทอง เป็น พระสุวรรณวชิราทร
 78. พระครูอุดมศีลาจาร วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี เป็น พระวชิรเขมคุณ
 79. พระครูอุดมวิสุทธิคุณ วัดโคกขี้หนอน จ.ชลบุรี เป็น พระมงคลวัชรวิสุทธิ์
 80. พระครูทัสนียคุณากร วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี เป็น พระวชิรคุณากร
 81. พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ วัดศรีรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระเมธีวัชราภรณ์
 82. พระมหาวีรศักดิ์ ธัมมธโช วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็น พระศรีวชิรโสภณ
 83. พระมหากายสิทธิ์ สิทธาภิภู วัดบึงครอบศรัทธาราม จ.สุโขทัย เป็น พระศรีวชิรกวี
 84. พระมหาเสนิญุสม์ สมทัสสี วัดสุทัศนเทพวราราม เป็น พระศรีวชิรธรรมาภรณ์
 85. พระมหาชูชาติ จิรสุทโธ วัดหงส์รัตนาราม เป็น พระศรีวชิรสุทธิคุณ
 86. พระมหาสมคิด สุนทรธัมโม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น พระศรีวชิรธาดา
 87. พระมหาฉัตรชัย สุฉัตตชโย วัดบวรนิเวศ เป็น พระศรีวชิรวาที
 88. พระครูสมณธรรมสมาทาน วัดปากน้ำ เป็นพระวชิรธรรมสมาทาน
 89. พระครูสิริเจติยานุกูล วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ เป็น พระสิทธิวชิรานุกูล
 90. พระครูสุทัศนมุนี วัดอาวุธวิกสิตาราม เป็น พระวชิรปัญญารังสี
 91. พระครูภาวนาชยานุสิฐ วัดมหาชัย จ.มหาสารคาม เป็น พระวชิรญาณวิศิษฏ์
 92. พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร) วัดไทยสิริราชคฤห์ สาธารณรัฐอินเดีย เป็น พระวิเทศวชิรเมธี
 93. พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา) วัดบวรนิเวศ เป็น พระวชิรคณาภรณ์
 94. พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร) วัดอรุณราชวราราม เป็น พระวชิรรัตนาภรณ์
 95. พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสารคุณ (เทียนชัย) วัดนรนาถสุนทริการาม เป็น พระวัชรญาณมุนี
 96. พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ (พงศ์พันธ์) วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เป็น พระวชิรปัญญาภรณ์
 97. พระมหาเวชยันต์ เวชยันโต วัดสุวรรณดาราราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระเมธีวชิรธาดา
 98. พระมหาสมชาย คุณชโย วัดปทุมคงคา เป็น พระวัชรเสนาบดี
 99. พระมหามงคล มังคลคุโณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จ.มุกดาหาร เป็น พระวิฑูรวชิรโมลี
 100. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา) วัดใหม่ เป็น พระเมธีวัชรบัณฑิต

101.พระครูปลัด เฉลิมชาติ วัดสิทธารถราชมณเฑียร สาธารณรัฐอินเดีย เป็น พระวิเทศวัชราจารย์