มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เสริมสร้าง มหาบารมี โดยการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยลัยชีวิต  ให้แก่กุลบุตรผู้มีความศรัทธา

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เสริมสร้าง มหาบารมี โดยการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยลัยชีวิต  ให้แก่กุลบุตรผู้มีความศรัทธา

พระเดชพระคุณพระโสภธรรมวงศ์ ดร.(เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง  บางขุนพรหม พระนคร กทม.  ร่วมจัดโครงการ บรรพชา อุปสมบท เสริมสร้าง มหาวิทยาลัยชีวิต ให้แก่ประชาชน ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  จังหวัดศรีสะเกษ โดย…ท่านอธิการบดี และผู้ได้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  ดร.สุชีราภรณ์  ธุวานนท์ และ ดร.พอพันธ์  สนเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะ ผู้บริหาร ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทให้แก่กุลบุตร  จำนวน ๑๓๗  รูป  จัดรวม 2 จังหวัด  เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเสริมสร้างชีวิตให้บังเกิดสุข อย่างแท้จริง สร้างอริยทรัพย์ทางปัญญา ฯลฯ เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ของชายไทย  และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระมหากษัตริย์  ทุกพระองค์ ฯ

เมื่อวันที่ 23 – 24 ก.ค.  2566  ณ วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต)  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ เมื่ออุปสมบทแล้ว  พระสงฆ์เหล่านี้ จะแยกย้ายไปจำพรรษา ตามวัดต่างๆ  ในถิ่นของตน

ทั้งนี้ ผู้รับการบรรพชาอุปสมบท  มิต้องเสียงค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  (บวชฟรี)  โดยมีข้อตกลง ให้คำ ว่าจะ อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส 3 เดือน และตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ใน หลักธรรม คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งโครงการนี้ได้จัดมาแล้ว จำนวน 5 ปี และจะจัดต่อไป

อานิสงส์ของการบวช

๑. ประโยชน์อานิสงส์ที่ตัวผู้ขอบรรพชาจะได้รับนี้อย่างหนึ่ง

๒. ประโยชน์อานิสงส์ที่ญาติทั้งหลายมีบิดา มารดา เป็นต้น จะได้รับ นี้อย่างหนึ่ง

๓. ประโยชน์ที่เพื่อนมนุษย์สัตวโลกทั้งหลายจะพึงได้รับ ตลอดจนศาสนาจะพึงได้รับร่วมกัน นี้อีกอย่างหนึ่ง

อานิสงส์ที่ ๑ ที่ว่า ในส่วนตัวเขานั้น ต้องได้รับอะไรใหม่เป็นของใหม่ และดีที่สุดที่เขาจะได้รับ คือให้ได้ มีการบรรพชาจริงนั่นแหละ เรียกว่าบวชจริง ให้เรียนจริง ให้ปฏิบัติจริง ให้ได้ผลจริงๆ นี้เรียกว่า บรรพชาจริงๆ ได้ผลจริง ในระหว่างที่เขาบรรพชาอยู่ ได้สิ่งที่ดีที่สุด ที่เขาควรจะได้ คือเรื่องของพระธรรมที่ทำให้บุคคลพ้นจากความทุกข์ นี่ประโยชน์ส่วนตัวของเขา ก็มีอยู่อย่างนี้แล้วขอให้เขาได้รับ

อานิสงส์ที่ ๒ ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้น จะพึงได้อานิสงส์นี้ก็เพราะลูกของเราบวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริงได้ผลจริง หรือว่าสอนผู้อื่นได้จริงด้วยก็ยิ่งดี ถ้าลูกหลานของเราบวชจริงอย่างนี้แล้ว บิดามารดาก็มีความปีติปราโมทย์ พอใจในธรรม ใน ศาสนานี้มากขึ้น การบวชของลูกจะทำให้มีอะไรๆ เกิดขึ้นหลายประการ เช่น ที่ว่า บิดามารดาจะมีศรัทธามากขึ้นมีความมั่นคงในพระศาสนามากขึ้น เรียกว่าเป็นญาติในพระศาสนามากขึ้นนั่นเอง เขาใช้คำอย่างนั้นมาแต่โบราณกาลแล้ว ที่ว่าพอลูกบวชแล้วพ่อแม่เป็นญาติในพระศาสนามากขึ้น เพราะฉะนั้นอานิสงส์ข้อนี้ได้แก่ ญาติทั้งหลาย มีบิดา มารดาเป็นต้นด้วย

อานิสงส์ที่ ๓ ก็ได้แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทั้งมนุษย์ ทั้งเทวดา กระทั่งสากลจักรวาล และได้แก่ศาสนาด้วย ข้อนี้มันสัมพันธ์กันที่ว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกับศาสนานั้นสัมพันธ์กัน อยู่ ถ้าศาสนายังมีอยู่ในโลก สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ปลอดภัยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะปลอดภัย ก็เพราะมีศาสนาอยู่ในโลก ฉะนั้นเราทำศาสนาให้มีอยู่ในโลก ก็คือทำประโยชน์ให้เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ศาสนานี้จะมีอายุอยู่ได้ไม่สูญหายไปเสีย ก็เพราะว่า

๑. มีคนบวชคนเรียน

๒. มีคนปฏิบัติถูกต้อง

๓.มีคนได้ผลของการปฏิบัติ

ทั้งหมดนี้ที่เขาเรียกว่า ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นภาษาบาลี เราควรจะขอบใจคนที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เขาสืบอายุพระศาสนาไว้จนมาถึงเรา เราต้องช่วยกันสืบต่อไป บวช ๓ เดือนก็สืบ ๓ เดือน บวช ๒ เดือนก็สืบ ๒ เดือน พอเราสึกออกไป ยื่นมอบหมายให้คนอื่นต่อไปอีก อย่าให้ขาดตอนได้ ฯ

กล่าวโดยย่ออานิสงส์ของการบวชแบ่งออกได้ ๒ ประการ คือ

ประการที่ ๑ อานิสงส์หลัก ได้แก่

๑. กรณีของผู้ที่หมดกิเลส สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ย่อมได้อานิสงส์คือ

ก. ทุกข์เก่าหมดไป

ข. ทุกข์ใหม่ไม่เกิดขึ้น คือ หมดกิเลส

ค. เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของมนุษย์ทั้งหลาย ที่ได้ทำบุญให้ทาน และถวายสักการะแก่ท่าน

๒. มองถึงด้านคุณธรรมในตัวของผู้บวช

ก. ทำให้ตัวเองเป็นผู้มีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ

ข. จะได้น้ำใจงาม ที่เรียกว่า เป็นคนมีน้ำใจ

ค. เป็นผู้มีปัญญา

ประการที่ ๒ อานิสงส์พลอได้ ได้แก่

๑. อานิสงส์ที่เกิดแก่ผู้อื่น

ก. ช่วยให้บิดามารดาได้มีโอกาสใกล้ชิดพระศาสนา เช่น ได้ฟังธรรม เป็นต้น เพราะต้องไปเยี่ยมเยียนผู้บวชอยู่เสมอ

ข. แม้สึกออกไปแล้ว ลูกเมียก็เป็นสุข เพราะได้นิสัยดี ๆ ที่เกิดจากการขัดเกลาติดตัวไป เมื่อก่อนเคยขี้เหล้าเมายา เมาขึ้นมาก็อาละวาด พอบวชแล้วสึกออกไปนิสัยดีขึ้น

ค. ประเทศชาติได้พลเมืองที่ดีเพิ่มขึ้น

๒. อานิสงส์ทางธรรม เป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา