ศูนย์คุณธรรม เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศฯ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ศูนย์คุณธรรม เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศฯ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัด เสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น ยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2564 นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ตามมติ ครม.เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2564 มอบหมายศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบนโยบายการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย โดยการดำเนินการตามเป้าหมายคือ 1) พัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย 5 ประการ ประกอบด้วย ความมีวินัย ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และกตัญญูรู้คุณ 2) เสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมพร้อมถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม จำนวน 200 แห่ง

3) กิจกรรมยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรม (โครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563) และ 4) พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนฯ ในระดับพื้นที่และระดับบุคคลนั้น

นพ.สุริยเดว กล่าวว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา 1) ดัชนีชี้วัดคุณธรรม ศูนย์คุณธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ พัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมคุณธรรม 5 ด้าน และสำรวจสถานการณ์ด้วยตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือมาตรฐานและเกณฑ์ปกติสำหรับประเมินคุณธรรมของกลุ่มคนไทย ช่วงอายุ 25-40 ปี

2) ศูนย์คุณธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักปลัดกระทรวง และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมโดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดชุมชนและองค์กรคุณธรรมเป็นกรอบการดำเนินงาน

3) กิจกรรมยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรมผ่านโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 ตามเกณฑ์มาตรฐานสื่อคุณธรรมจำนวน 9 ประเภท ได้แก่ ละคร ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอสั้น โฆษณา บทเพลง รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สิ่งสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ประกาศผลรางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 ภายในเดือน ส.ค.2564

และ 4) พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ด้วยการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ Moral Club แอพลิเคชั่น Clubhouse Moral Podcast และ Facebook ของศูนย์คุณธรรม

ทั้งนี้ การดำเนินงานในระยะต่อไป ศูนย์คุณธรรม ได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ผ่านระบบ e-MENSCR เพื่อเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(ขอบคุณข่าวจากไทยบพีเอส)