ใในหลวงและพระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ณ วัดปากน้ำ

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๗.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานอำนวยการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการวัดปากน้ำ เฝ้าฯ รับเสด็จ
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานประวัติและความเป็นมาในการจัดสร้าง “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระกรัณฑ์ แล้วทรงบรรจุพระกรัณฑ์ลงในพระเจดีย์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานในบุษบกหน้าองค์ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล”

เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณหน้าองค์ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” เสด็จฯ ไปยังหน้าบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ แล้วสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก ก่อนพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินในการสร้าง “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ

นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และผู้แทนคณะกรรมการจัดงานฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลา จากนั้นทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา แล้วเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ถวายพระพุทธรูปพระพุทธธรรมกายเทพมงคล (จำลอง) ทองคำ หน้าตักกว้าง 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ และถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพุทธรูปพระพุทธรรมกายเทพมงคล (จำลอง) เงิน หน้าตักกว้าง 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับ…. สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/1964539/