ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงประเคนพัดยศเปรียญ แด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ตั้งเปรียญ

ครั้นเสด็จฯ ถึง เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า จากนั้น ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเทียนทุกเล่ม ที่ทรงพระราชอุทิศ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ

เสด็จฯ ไปทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี วางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม แล้วเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ทรงคม เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยืนประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค ปี 2564 และปี 2565 รวมทั้งสิ้น 523 รูป เมื่อทรงประเคนพัดยศเปรียญ หมดแล้ว เสด็จฯ ไปทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ประทับพระราชอาสน์ แล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2565 ในหัวข้อ “สังฆัง สรณัง คัจฉามิ” ดังนี้ รางวัลที่ 1 นายศักดิ์ดาธร ใจแก้ว รางวัลที่ 2 นางสาวอัมพร ศรีประเสริฐสุข รางวัลที่ 3 นายกฤตพงศ์ แก้วเมฆ

ต่อมา ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

(จากเว๊ปไซด์มติชนออนไลน์)