‘ในหลวง-พระราชินี’เสด็จทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จฯงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 17.40 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะกรรมการเฝ้าฯรับเสด็จ

โอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ “เฉลิมพระเกียรติฯ งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566” ที่ก่อกำเนิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติด จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จนก่อเกิดเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา องค์ประกอบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบด้วย 3 ทุน ได้แก่ ทุนศักดิ์สิทธิ์ คือ พระราชทรัพย์พระราชทาน อันเป็นเงินขวัญถุงและเป็นศูนย์รวมจิตใจ คนในหมู่บ้านชุมชนให้ร่วมกําลังแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุนศรัทธา คือ การระดมเงินจากสมาชิกสมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจากพลังแห่งศรัทธา และทุนปัญญา คือ การใช้พลังแห่งปัญญาในการระดมทุนเพิ่มเติมตามวิถีของชุมชน โดยเน้นแนวทาง “สันติวิธี” ด้วยการยอมรับ ให้อภัย ให้โอกาส ดูแลผู้เสพ และผู้ค้ายาเสพติดเพื่อประคับประคองให้ค่อยๆ ออกจากวงจรปัญหายาเสพติด มากกว่าสร้าง ความแตกหัก มุ่งเน้นให้หมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 3,163,574 ครัวเรือน มีสมาชิก 4,680,501 คน มีเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งสิ้น 541,441,458 บาท และเป็นเงินที่ได้รับพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านละ 8,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 212,056,600 บาท

เสร็จแล้วพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 73 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เพื่อนำทุนตั้งต้นทุนที่ได้ไปต่อยอดในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง โดยเน้นแนวทางสันติวิธี ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือ ประคับประคอง ให้โอกาสผู้เสพได้กลับตัวเพื่อหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติด และร่วมกันดูแลเสริมสร้างให้หมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

จากนั้นพระราชทานพระราชดำรัส” ความว่า “ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่ง ได้มาร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันนี้ ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนต้องสร้างชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็งให้สมาชิกชุมชนมีความเข้าใจเรื่องยาเสพติด มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจ

ข้าพเจ้าจึงมีความชื่นชม ที่โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมาโดยตลอด ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกในชุมชนทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสนองพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความเจริญและร่มเย็นเป็นสุข ขออำนวยพรให้ทุกท่าน ประสบความสุขสวัสดี มีความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ดีงามทุกเมื่อไป”

ต่อมาเสด็จฯ ไปยังบริเวณจัดนิทรรศการฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงห่วงใยเหล่าพสกนิกร ต่อวิกฤตปัญหาจากยาเสพติด โดยทรงงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหล่าพสกนิกรมีคุณภาพชีวิต และควาเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดปัญหา ยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ให้โอกาสผู้พลั้งพลาดได้กลับคืนสู่สังคม และเสริมสร้างสังคม ให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ดังพระราชภารกิจเป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งในประเทศและนานาอารยะประเทศ

ทอดพระเตรนิทรรศการหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง 10 แห่ง มาจากพื้นที่ 5 ภูมิภาค ได้แก่กรุงเทพมหานคร ภาคใต้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชน ที่ได้รับคัดลือกให้เป็นต้นแบบการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีความโดดเด่น แตกต่างกันไปในแต่ละ ภูมิภาค กิจกรรมมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทแต่ละท้องถิ่น สามารถเป็นต้นแบบ การดําเนินงานในระดับพื้นที่เป็นอย่างดี