ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ 2565 เป็นโอกาสอันดีที่เราควรระลึกถึงกันและอำนวยพรแก่กันด้วยความหวังดีให้มีความสุขความเจริญ

วันนี้ (31 ธ.ค.) เวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ความว่า

ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565 เป็นโอกาสอันดีที่เราควรระลึกถึงกันและอำนวยพรแก่กันด้วยความหวังดีให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์คนเราทุกคน ย่อมปรารถนาความสุขความเจริญความสุขความเจริญของแต่ละบุคคลกับความสุขความเจริญของชาติบ้านเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้หากเกิดปัญหาอุปสรรคหรือโรคภัย ไข้เจ็บใดๆ เข้ามาแผ้วพานเราทุกคนย่อมจะต้องร่วมมือกันด้วยความรักสามัคคีความอดทนและความเข้าใจปัญหา จะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งนี้ความสำเร็จเกิดจาก การที่เรามิได้เพียงแต่คำนึงถึงความสุขความเจริญของแต่ละบุคคลแต่ยังคำนึงถึงความสุขความเจริญของบ้านเมืองเราจึงสามารถร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นานาได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือหรือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาท่านให้มีสุขภาพ แข็งแรงปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงพร้อมทั้งมีกำลังใจมีความเข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาที่จะดำรงตนในทางที่ดีที่เจริญซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวมตลอดไป