ในหลวงโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระมหาประนอม วัดจากแดง ที่พระเมธีวชิรโสภณ

 

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (เปรียญธรรม 6 ประโยค) วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระเมธีวชิรโสภณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 มี.ค. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน