ในหลวงพระราชปุจฉา”จะส่งเสริมการเรียนการสอนพระบาลีอย่างไร..ให้เข้าถึงพระไตรปิฏก”

   วันนี้ (21 เม.ย.64) สื่อออนไลน์ได้เผยแผ่ พระราชปุจฉา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหัตถเลขากราบทูลสมเด็จพระราชสังฆราช ความว่า

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา และทรงสนพระทัยเรื่องธรรมะอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสแสดงสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระไตรปิฎก อันเป็นหลักฐานการบันทึกองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้และการเทศนาส่ั่งสอนของพระพุทธองค์ ทรงมีพระราชปุจฉาเผดียงถามสมเด็จพระสังฆราชและพระเถรานุเถระทั้งหลายว่า “จะส่งเสริมการเรียนการสอนพระบาลีอย่างไร..ให้เข้าถึงพระไตรปิฏก” ขอสมเด็จพระสังฆราชและเถรานุเถระทั้งหลายได้ถวายวิสัชชนาในพระราชปัจฉานี้ด้วยเทอญ

         พร้อมกันนี้สมเด็จพระสังฆราชทรงพระอักษรด้วยลายพระหัตถ์ ความว่า ถวายกรรมการ มส.ทุกรูป เรียบเรียงความแก้พระราชปุจฉาตามมติส่วนตน เป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบเรียงความมีความยาวพอสังเขปให้เห็นแนวทางปฎิบัติจริงได้ เพื่อประมวลความวถวายวิสัชชนาต่อไป

           ทั้งนี้ขอรับภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 นี้