” ใครจะเจริญสมถะ หรือวิปัสสนา ถ้าขาด “สติ” แล้ว ไม่มีทางเจริญได้เลย

” ใครจะเจริญสมถะ หรือวิปัสสนา

ขั้นใดก็ตาม ถ้าขาด “สติ” แล้ว สมถะ

และวิปัสสนานั้นไม่มีทางเจริญได้เลย

นับแต่เริ่มแรกปฏิบัติมาจนสุดทางเดิน

ผมไม่มองเห็นธรรมใดที่เด่นและ ฝังลึก

ในใจเท่าสตินี่เลย

สติ เป็นทั้งพี่เลี้ยง เป็นทั้งอาหาร เป็น

ทั้งยารักษาของสมาธิ และปัญญาทุกขั้น

ธรรมดังกล่าวนี้ จะเจริญได้จนสุดขั้น

ของตนล้วนขึ้นอยู่กับ สติ เป็นผู้บำรุง

รักษาโดยขาดไม่ได้

ท่านจงฟังให้ถึงใจ ยึดไว้อย่าหลงลืม

สตินี่แลคือขุมกำลังใหญ่แห่งความเพียร

ทุกด้านต้องผ่านสตินี้  ก่อนจะเคลื่อนไหว

โยกย้าย  ความคิดเห็นไปในทางใด   หยาบหรือละเอียดในธรรมขั้นใด ต้องมีสติเป็นตัวการสำคัญในวงความเพียร… ”

#โอวาทธรรม

หลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต