โปรดให้แต่งตั้งพระสังฆาธิการดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด-เจ้าอาวาสอารามหลวง รวม 21 รูป

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) รับทราบตามที่ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช แจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดให้แต่งตั้งพระสังฆาธิการดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด จำนวน 17 รูป และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 4 รูป รวม 21 รูป

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 13/2566 โดยภายหลังการประชุม นายพงศ์พล โยธินทวี รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุม มส. รับทราบตามที่ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการ มส. แจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดให้แต่งตั้งพระสังฆาธิการดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด จำนวน 17 รูป และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 4 รูป รวม 21 รูป ดังนี้  1.พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (ธรรมยุต) 2.พระราชธรรมสุธี (ทองคู่ สุขวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจ.อุบลราชธานี (ธรรมยุต) 3.พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม รตนาโภ) เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ อ.สามพราน จ.นครปฐม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจ.นครปฐม 4.พระญาณรักขิต (แผน โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดวีระวงศาวาส อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.กาฬสินธิ์ (ธรรมยุต) 5.พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดสีตลาราม อ.เมืองตาก จ.ตาก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.ตาก (ธรรมยุต) 6.พระวินัยสาทร (ถวิล ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจ.อุตรดิตถ์ (ธรรมยุต) 7.พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์ สมาหิโต) เจ้าอาวาสวัดดอนตูมกมลาวาส อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจ.ชัยนาท (ธรรมยุต) 8.พระประสาธน์สารโสภณ (ชัยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดควนกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.พังงา-ระนอง (ธรรมยุต) 9.พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจ.สมุทรปราการ (ธรรมยุต) 10.พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.สมุทรสาคร 11.พระสิริวชิรเวที (ไพสาร วรสาโร) เจ้าอาวาสวัดสิริวัฒนาราม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.นครปฐม (ธรรมยุต) 12.พระครูสุนทรวรธัช (สมคิด ปภาโต) เจ้าอาวาสวัดวรดิตถาราม อ.เมืองตราด จ.ตราด ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.ตราด (ธรรมยุต) 13.พระครูอภัยธรรมโสภณ (สายันต์ สญฺญโม) เจ้าอาวาสวัดอภัยสุพรรณภูมิ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจ.พิษณุโลก (ธรรมยุต) 14.พระครูอุดมสาสนกิจ (ศักดา อุตฺตโม) เจ้าอาวาสวัดหลักเมตร อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.สุพรรณบุรี (ธรรมยุต) 15.พระครูถาวรศาสนคุณ (ถาวร สุธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสำราญนิเวศ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจ.อำนาจเจริญ (ธรรมยุต) 16.พระครูอดุลธรรมสาร (อุดร ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดป่าบนเนิน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.สุโขทัย (ธรรมยุต) 17.พระครูอุทัยธรรมโอภาส (ศิลปะ ธมฺมสิปฺโป) เจ้าอาวาสวัดเขาฆ้องชัย อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.อุทัยธานี (ธรรมยุต) 18.พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์ สิริวฑฺฒโน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา 19.พระครูโสภณคุณาภรณ์ (วิทยา วรปุญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม 20. พระครูศรีสกลกิจจาภรณ์ (มีชัย ชินปุตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ 21.พระครูสิริพรหมโสภิต (สายชล กิตฺติปาโล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง (ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์)