โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่ 20 รูป พระพรหมวัชรเมธี พระธรรมวชิรญาณ พระธรรมวชิรเมธาจารย์ มีผล 10 ธ.ค.นี้

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่ 20 รูป มีผล 10 ธ.ค.นี้

วันที่ 22 พ.ย.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.2566 ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 11 ธ.ค.2564 นั้น บัดนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 ธ.ค.2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้

1.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
2.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺญ)วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
3.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
4.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
5.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
6.สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์ วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
7.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
8.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
9.พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโธ) วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
10.พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ณาณวีโร) วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
11.พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
12.พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
13.พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
14.พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
15.พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
16.พระพรหมวชิรเวที (อมร ณาโณทโย) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
17.พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
18.พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
19.พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ณาณสํโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
20.พระธรรมวชิรเมธาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตติยุตฺโต) วัดโสมนัส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.2566
ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ย.2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน