โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ สมเด็จพระราชาคณะ-พระราชาคณะเจ้าคณะรอง 6 รูป

16 พ.ย.2565 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา

๑. พระพรหมจริยาจารย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ สุวิธานศาสนกิจโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐวิจิตรธรรมปสาทกร สุนทรทักษิณคณมหานายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๑๐ รูป

๒. พระพรหมวิสุทธาจารย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี ศรีวาสนภิธานวรางกูร วิบูลสีลสมาจารโสภณโกศลวรกิจจานุกิจ วิจิตรธรรมกถาสาธก ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดเครือวัลย์ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๑๐ รูป

๓. พระธรรมกิตติมุนี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรจริยาจารย์ ไพศาลวรกิจการี ศรีพิพัฒนโกศล โสภณธรรมดิลกตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหารพระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป

๔. พระธรรมวรนายก ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรนายก สาธกธรรมวิจิตร วิสิฐสีลาจารวัตร พิพัฒนกิจดิลก ตรีปิฎกคุณาภรณ์มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร พระอารามหลวงจังหวัดนครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป

๕. พระธรรมวราลังการ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิราลังการ ปูชนียฐานประยุต วิสุทธิภาวนาโกศล วิมลสีลสมาจารมุนีตรีปิฎกคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป

๖. พระธรรมปริยัติโมลี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรานุวัตร ปริยัติกิจโกศล โสภณภารธุราทร ปสาทกรธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป

ขออาราธนาพระคุณผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณฐานันดร เพิ่มอิสริยยศในครั้งนี้ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยยศซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุขพล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน