โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร-ตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 59 รูป

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร-ตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 59 รูป

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ โดยมีรายละเอียดว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 59 รูป ดังนี้

 1. พระเทพวินยาภรณ์เป็น พระธรรมวชิรากร สุนทรธรรมปฏิภาณ สีลาจารสุทธิดิลก
  ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดพลวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 2. พระเทพคุณาภรณ์เป็น พระธรรมวชิราภรณ์ สุนทรปริยัตโยดม วิกรมธรรมธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มห าคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้น ธรรม สถิต ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดธรรมวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 3. พระเทพกิตติเวทีเป็น พระธรรมวชิราธิบดี สีลาจารโสภณ วิมลธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดฉันทวัฒน์
  1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1พระครูใบฎีกา 1
 4. พระเทพปัญญามุนีเป็น พระธรรมวชิรสุธี ศรีพุทธพยากรณ์ สุนทรปริยัติวรกิจ พิพิธศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดศรัทธาวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1
  พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1พระครูใบฎีกา 1
 5. พระเทพสิทธิมุนีเป็น พระธรรมวชิรเวที ศรีพิพัฒนโกศล โสภณภาวนานุสิฐตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิตณ วัดดุสิดารามวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดวิชชาวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 6. พระเทพวิสุทธิโมลีเป็น พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ พุทธศาสนกิจจาภรณ์ สุนทรสีลาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มห าคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระ ร าชาคณะชั้น ธรรม สถิตณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดวิริยวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 7. พระเทพศาสนาภิบาลเป็น พระธรรมวชิรานุวัตร พิพัฒนกิจวิธาน สีลสมาจารธำรง อุบาลีวงศวราภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดคณานุวัตร 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร
  1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 8. พระราชวชิรโมลีเป็น พระเทพวชิราภรณ์ สุนทรธรรมวาที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิตณ วัดสวนพลู กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้
  5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 9. พระราชวิมลเมธีเป็น พระเทพวชิรเวที ศรีปริยัตยานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิตณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหารพระอารามหลวง จังหวัดสุโขทัย มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1
  พระครูใบฎีกา 1
  10. พระราชปริยัติวิมล เป็น พระเทพวชิรวิมล โกศลสังฆกิจวิธาน ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิตณ วัดมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้
  5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 10. พระราชสุทธิโมลีเป็น พระเทพวชิรสุธี สีลาจารวัตรวิมล โกศลศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดธรรมิการาม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1
  พระครูใบฎีกา 1
 11. พระราชวิสุทธินายกเป็น พระเทพวชิรรังษี เมธีปริยัติโสภณ วิมลธรรมสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิตณ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้
  5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 12. พระราชธานินทราจารย์เป็น พระเทพวัชรจริยาจารย์ ไพศาลพิพัฒนกิจ พิพิธภารธุราทรมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิตณ วัดกษัตราธิราช วรวิหารพระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 13. พระราชปัญญามุนีเป็น พระเทพวชิรนายก ดิลกปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิตณ วัดเวฬุวัน จังหวัดยะลา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้
  5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 14. พระราชวิสุทธิญาณเป็น พระเทพวชิราธิบดี ศรีศาสนกิจดิลกคุณ อดุลธรรมกถาสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์
  1 พระครูใบฎีกา1
 15. พระมุนีสารโสภณเป็น พระราชภาวนาวชิรมงคล วิมลภาวนาวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดธรรมถาวร จังหวัดชุมพร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้
  4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 16. พระวิมลศีลาจารเป็น พระราชภาวนาวชิราภรณ์ สุนทรธรรมญาณนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิตณ วัดบรมนิวาส ราชวรวิหารพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์  1 พระครูสมุห์
  1 พระครูใบฎีกา 1
 17. พระภาวนาโพธิคุณเป็น พระราชวัชรโพธิคุณ วิบุลภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิตณ วัดธารน้ าไหล จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 18. พระปริยัติสารสุธีเป็น พระราชวชิรสารสุธี ศรีปริยัติกิจสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 19. พระบวรรังษีเป็น พระราชวชิรโมลี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิตณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์  1 พระครูใบฎีกา 1
 20. พระโสภณพุทธิธาดาเป็น พระราชวัชรวิสุทธิ์ พุทธศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศรีนคราราม จังหวัดอุดรธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้
  4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 21. พระปัญญานันทมุนีเป็น พระราชวัชรธรรมภาณี ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 22. พระปริยัติสารเมธีเป็น พระราชวชิรวิมล โสภณวรกิจจานุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดราชผาติการาม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 23. พระเมธีธรรมาจารย์เป็น พระราชวัชรสารบัณฑิต ไพศาลพัฒนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิตณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหารพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์
  1 พระครูใบฎีกา1
 24. พระรัตนสราธิคุณเป็น พระราชวชิรานุวัตร พิพัฒนกิจสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิตณ วัดหนองกะพ้อ จังหวัดสระแก้วมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 25. พระนิโรธรักขิตเป็น พระราชวชิรสุนทร บวรสิกขการโกวิท มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดท่าพระเจริญพรต จังหวัดนครสวรรค์ มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้
  4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 26. พระวิเทศธรรมคุณเป็น พระราชวัชรวิเทศ วิเศษศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิตณ วัดสุทธาวาส สหรัฐอเมริกา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4 รูป คือ พระครูปลัด1 พระครูสังฆรักษ์1 พระครูสมุห์1 พระครูใบฎีกา1
 27. พระพุทธพยากรณ์เป็น พระราชพุทธวชิราคม อุดมธรรมพยากรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1  พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 28. พระสมุทรมังคลาจารย์เป็น พระราชสมุทรวัชราจารย์ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิตณ วัดกลาง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
 29. พระครูวิจิตรธรรมคุณวัดแสงธรรมสุทธาราม จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ มีนามว่า พระสิริวชิรสุธี
 30. ระครูวิสิฐปัญญากรวัดบ้านตอง จังหวัดลำพูน เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระปัญญาวชิรกวี
 31. พระครูสิริภาวนานุโยควัดพลงช้างเผือก จังหวัดระยอง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระสิทธิวชิรมุนี
 32. พระครูภาวนาโสภณวัดป่าธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระภาวนาวชิรมงคล
 33. พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์วัดด่านใน จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวัชรวิสุทธิ์
 34. พระครูศรีปริยัตยาลังการวัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระพิศาลวชิราภรณ์
 35. พระครูอดุลคุณาธารวัดนิคมประทีป จังหวัดตรัง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระมงคลวชิราคม
 36. ระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ สมชายวัดวชิรธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรกิจวิมล
 37. พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณาจารย์ สาครวัดพระยายัง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ
  ชั้นสามัญ มีนามว่า พระปริยัติวชิรโมลี
 38. พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ ธรรมจริยาวัดปากน้ำ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวัชรจริยาจารย์
 39. พระมหาเกรียงไกร อหึสโก(เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดบุญยืน พระอารามหลวง จังหวัดน่าน เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรเวที
 40. พระมหาชะโลม ปญฺาวชิโร(เปรียญธรรม 3 ประโยค) วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรสุธี
 41. พระมหาไมตรี ปุญฺ ามรินฺโท(เปรียญธรรม 9ประโยค) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระปริยัติวชิรกวี
 42. พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร(เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรากร
 43. พระมหาบุญช่วย ปคุโณ(เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดแจ้ง พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวัชรนาถมุนี
 44. พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรว โส(เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดพายัพ พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรานุวัตร 46. พระมหาคลี จารุว โส (เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรมุนี
 45. พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ(เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดบางกระเบา พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวัชรธรรมภาณ
 46. พระมหานงค์ สุมงฺคโล(เปรียญธรรม9 ประโยค) วัดนวมินทรราชูทิศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระศรีวชิรธรรมวิเทศ
 47. พระครูสังวรสิทธิโชติวัดบ้านขุน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรกิจโสภณ
 48. พระครูวินัยรสสุนทรวัดตรีทศเทพ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวินัยวชิรเมธี
 49. พระครูโสภณปริยัตยานุกิจวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระโสภณวชิรวาที
 50. พระครูปริยัติกิตติธำรงวัดนายาว จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรกิตติบัณฑิต
 51. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์วัดป่าบรมธาตุราชสักการ สาธารณรัฐอินเดีย เป็นพระราชาคณะ
  ชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระวิเทศวชิรญาณ
 52. พระครูศรีปริยัติโฆสิตวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระปริยัติวชิราลังการ
 53. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณพีระศักดิ์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
  กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรกิจสุนทร
 54. พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุ ณ ไพเราะวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรสิกขการ
 55. พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ บุญถินวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระภาวนาวชิรากร
 56. พระครูปลัดสุวัฒนสารคุณ สุเทพวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรสารคุณ
 57. พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ ไพสารวัดสิริวัฒนาราม จังหวัดนครปฐม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระสิริวชิรเวที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน