ทรงมีพระราชดำริตั้ง “พระธรรมวชิรมุนี ” เป็นเจ้าคณะกทม. พระราชภาวนาพิธาน เป็นเจ้าคณะจ.ฉะเชิงเทรา

วันนี้ (30 ก.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ผ่านระบบออนไลน์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และ ได้แจ้งที่ประชุมมส. เพื่อโปรดทราบว่า สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 15 ก.ย.2564  กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ความว่า ตามที่สมเด็จพระสังฆราชขอพระราชทานถวายพระพร กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระราชดำริในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 30 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ดังนี้

 

พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ณาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

พระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ฉะเชิงเทรา

พระราชสุทธิธรรมาจารย์  (สำอาง ตานทินฺโน) ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ปทุมธานี

1.แต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 30 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ประกอบด้วย 1.พระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ) วัดวชิราลงกรณวราราม จ.นครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.นครราชสีมา (ธรรมยุต) 2.พระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์ อตฺถธมฺโม) วัดมงคลนิมิตร จ.ภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ภูเก็ต 3.พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์ (สมบัติ เตชปญฺโญ) วัดวิเวการาม จ.จันทบุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.จันทบุรี (ธรรมยุต) 4. พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญฺโถ) วัดพญาภู จ.น่าน ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.น่าน 5.พระราชชัยสิทธิสุนทร (ฉวี มหทฺธโน) วัดไพรีพินาศ จ.ชัยภูมิ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ชัยภูมิ 6.พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ณาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 7.พระประสิทธิศีลคุณ (เวช ปภากโร) วัดโคกพลู จ.ตาก ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ตาก 8. พระโสภณคุณาธาร (สุธี ปสนฺโน) วัดทองดีประชาราม จ.นราธิวาสดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.นราธิวาส 9.พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญฺโญ) วัดนิเวศธรรมประวัติ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.พระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) 10.พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย) วัดพระนางจามเทวี จ.ลพบุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ลพบุรี (ธรรมยุต)

11.พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล) วัดกระทุ่มปี่  จ.สิงห์บุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.สิงห์บุรี (ธรรมยุต) 12.พระครูวิจิตรธรรมคุณ (ประจวบ สุทฺธจิตฺโต) วัดแสงธรรมสุทธาราม จ.นครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.นครสวรรค์ (ธรรมยุต) 13. พระครูโสภณวัชรคุณ (สมใจ ธมฺมสาโร) วัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.เพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) 14. พระครูปัญญาสัตติคุณ (ณรงค์ศักดิ์ ฐิตวํโส) วัดไพรสณท์รัตนาราม จ.กำแพงเพชร ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.กำแพงเพชร – พิจิตร (ธรรมยุต) 15.พระครูวิสุทธิศีลคุณ (ชายแดน สีลสุทฺโธ) วัดสามัคคีบุญญาราม จ.ลำปาง ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ลำปาง – แพร่ (ธรรมยุต) 16. พระครูประโชติธรรมคุณ (พวน ชุตินฺธโร) วัดเนินแสงทอง จ.บึงกาฬ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.บึงกาฬ (ธรรมยุต) 17. พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) 18.พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน) วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี ผู้รักษาการแทนดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ชลบุรี (ธรรมยุต) 19.พระครูปลัดสุวัทฒนพรหมจริยคุณ (ไพสาร วรสาโร) วัดสิริวัฒนาราม จ.นครปฐม ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.นครปฐม – สุพรรณบุรี (ธรรมยุต) 20.พระครูวินิจสมณการ (บุญเสริม อินฺทโชโต) วัดสหธรรมิการาม จ.เพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.เพชรบุรี (ธรรมยุต)

21.พระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธมฺโม) วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.นครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) 22.พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง ปุญฺญกโร) วัดมะปริงวารีราม จ.ปัตตานี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจ.ปัตตานี – ยะลา – นราธิวาส (ธรรมยุต) 23.พระครูพินิจสมณการ (จวง จนฺทลาโภ) วัดควนนอก จ.ปัตตานี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ปัตตานี 24.พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ เขมนนฺโท) วัดกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ประจวบคีรีขันธ์ 25.พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺญกาโม) วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.สุพรรณบุรี 26.พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) วัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.กำแพงเพชร 27.พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.เชียงราย 28.พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.นครศรีธรรมราช 29.พระราชสิริวัฒน์ (เพชร สุวิชาโน) วัดสว่างสุวรรณ จ.นครพนม ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.นครพนม 30.พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ สิทฺธิวโร) วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จ.ศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ศรีสะเกษ

2.ถอดถอนพระสังมาธิการ จำนวน 3 รูป ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด 1.พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ออกจากตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ฉะเชิงเทรา 2.ถอดถอน พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) ออกจากตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ปทุมธานี 3.ถอดถอน พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) และแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 3 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด 1.แต่งตั้ง พระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ฉะเชิงเทรา 2.แต่งตั้ง พระราชสุทธิธรรมาจารย์  (สำอาง ตานทินฺโน) ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ปทุมธานี 3.แต่งตั้ง พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทฺธิญาโณ) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)