โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “พระราชธรรมสุนทร รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ที่พระเทพวชิรโมลี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า

ทั้งนี้พระเทพวชิรโมลี มีนามเดิมว่า ทองใบ พันธุ์ศิริ เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2473 ณ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อุปสมบท เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูสัทธาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการชม เจ้าอาวาสวัดท่าทราย ตำบลอาสา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสง่า เจ้าอาวาสวัดทองหลาง ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ดำรงสมณศักดิ์ดังนี้
พ.ศ. 2506 เป็น “พระครูวิจิตรโฆษา” ฐานานุกรม ในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พ.ศ. 2525 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระอุดรคณารักษ์”
พ.ศ. 2546 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชธรรมสุนทร บวรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

สืบเนื่องจากเนื่องด้วย พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)  อาพาธเข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ด้วยอาการเส้นเลือดเลี้ยงสมองทางด้านซ้ายตีบ และมีเนื้อประสาทที่เส้นเลือดเสื่อมคลาย คณะแพทย์ถวายการรักษา ให้ความเห็นว่า ผู้ป่วยยังไม่สามารถรับรู้ รับทราบในเรื่องต่างๆ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสให้สมบูรณ์ได้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 วรรค 1 แหง่กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536)

ดังนั้นพระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพฯ ลงวันที่ 11 ก.พ.2564 แต่งตั้งพระราชธรรมสุนทร(ขณะนั้น) (ทองใบ) ฉายา ปุณฺโณภาโส  อายุ 91 ปี พรรษา 70 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นต้นมา จนกระทั้งพระธรรมรัตนากรมรณภาพ เมื่อเวลา 03.19 น. วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2564