โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ เจ้าคุณสุชาติ ขึ้นเป็นราช หลวงพ่อแดง วัดอินทาราม ขึ้นเป็นเจ้าคุณ

โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ จำนวน 2 รูป

วันที่ 1 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 2 รูปดังนี้

1.พระจุลนายก เป็น พระราชวัชรสังวรมุณี ศรีภาวนาวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

  1. พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม พระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวัชรประชาทร
  2. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน