โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโตที่”พระราชพัชรมานิต”

ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต เป็น พระราชพัชรมานิต พิสิฐภาวนาธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

นาม เดิม: อัครเดช (ตั๋น) เกิดวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2498
บ้านเกิด: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
อุปสมบท ณ.พระอุโบสถวัดหนองป่าพง โดยมีพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อ พ.ศ. 2521, พรรษา 32 (พ.ศ. 2553)
วิทยฐานะ การศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาส วัดบุญญาวาส ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี สาขาที่ 130 ของวัดหนองป่าพง โทร 038-798-833, 081-865-4658

สิ่งที่คิดไม่ใช่จิต สิ่งที่ไม่คิด นั่นแหล่ะ “จิต”

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต

การทำสมาธิต้องทำให้ต่อเนื่อง สมาธิจึงจะเกิดขึ้น..พระธรรมเทศนาตอนหนึ่งของท่านเจ้าคุณพระราชพัชรมานิต พระอาจารย์(ตั๋น)ถิรจิตโต