โปรดพระราชทานสมณศักดิ์ ตั้ง ‘พระครูสัญญาบัตร’ 1,227 รูป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,227 รูป

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,227 รูป

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา หรือดาวน์โหลด ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/B/056/T_0001.PDF