โควิด-19 ทำให้โลกเปลี่ยน พระเทพปวรเมธี แนะ “สัมมัปปธาน 4” หลักธรรมป้องกันโควิด

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) บรรยายพิเศษ “พุทธนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19” ในโครงการธรรมสัญจรออนไลน์ จัดโดยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มจร ว่า ตนได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มจร ทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการวิจัยคิดค้นนวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยใช้กรณีศึกษาพื้นที่ของ มจร ด้วย ซึ่งการวิจัยดังกล่าวดำเนินการในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในระลอกแรก แต่ก็ได้มีการนำผลวิจัยมาเป็นองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ในการบริหารมจร ในสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ด้วย

พระเทพปวรเมธี กล่าวต่อไปว่า โควิด-19 ทำให้โลกเปลี่ยนไปอย่างมาก รวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวพุทธในประเทศไทย ที่มีการปรับตัวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคนี้ เช่น การออกบิณฑบาตของพระสงฆ์ต้องให้ใส่รองเท้า ใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เฟสชิลด์ และเว้นระยะห่างจากผู้ที่ใส่บาตร ส่วนการจัดพิธีศพ หากเป็นศพทั่วไป ในการจัดพิธีก็จะมีการจำกัดจำนวนคน ลดขั้นตอนของพิธีต่างๆ แต่หากเป็นศพจากโควิด-19 จะมีการทำพิธีเพียงการฌาปนกิจ หรือเผาศพเท่านั้น ที่สำคัญในสถานการณ์อย่างนี้ทุกคนต้องรักษาทั้งสุขภาพกายและใจ ต้องนำธรรมโอสถมาเยียวยามากขึ้น ไม่ให้เกิดความเครียด จึงควรนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ สำหรับหลักธรรมที่จะนำมาเป็นเกราะป้องกันโควิด-19  คือ สัมมัปปธาน 4 ประกอบด้วย 1.สังวรปธาน เพียรป้องกันหรือเพียรระวังไม่ให้เกิดโรคร้าย 2.ปหานปธาน เพียรละ หรือเพียรกำจัดโรคร้ายที่กำลังเกิดขึ้น 3.ภาวนาปธาน เพียรเจริญ หรือเพียรสร้างวิถีชีวิตที่ทำให้ห่างไกลโรค และ4.อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาหาแนวทางป้องกันโรค