แม่กองบาลีสนามหลวงและคณะ ผอ.สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจยังสนามสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดสามพระยา และวัดพระเชตุพนฯ

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจยังสนามสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๗ ณ สนามสอบวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

และสนามสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๖ วัดพระเชตุพน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระภิกษุ สามเณร เข้าสอบชั้นประโยค ป.ธ.๗ จำนวน ๙๐๔ รูป และชั้นประโยค ป.ธ.๖ ๓๔๑ รูป

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวัง ร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทย ถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่พระภิกษุ-สามเณร ผู้เข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๗-๘-๙ ทั่วประเทศ และจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน ขึ้น ณ วัดสามพระยา เพื่อถวายความสะดวกไม่ให้พระภิกษุ-สามเณร ผู้เข้าสอบต้องเป็นกังวลในเรื่องสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จนกว่าการสอบบาลีจะเสร็จสิ้น

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว