เริ่มแล้ววันนี้ (๒๘ ต.ค.-๕ พ.ย.๖๓) งานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2563

งานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น  ๑๒  ค่ำ ถึงแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒  ของทุกปี  บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์  เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุและร่วมกันบริจาคทรัพย์บำรุงรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ให้มั่นคงสืบต่อไป  ภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและการแสดงมหรสพต่าง ๆ  โดยงานนี้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 หลังจากที่โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ครั้งใหญ่

สำหรับการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2563 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวม 9 วัน 9 คืน ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเทศกาลนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ที่มีมาแต่โบราณกาล และให้ชาวพุทธทั่วโลกบูชาพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระปฐมเจดีย์ และนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นประจำปี ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของคนไทย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสร่วมงานบำเพ็ญกุศลของชาวพุทธ ชมการออกร้านแสดงสินค้าและการออกร้านมัจฉากาชาด ของสำนักงานเหล่ากาดจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อค้า แม่ค้าและเกษตรกรได้มีโอกาสนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยพร้อมเชิญชวนประกวดภาพถ่ายในบริเวณงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ฯ

นอกจากนี้วัดพระปฐมเจดีย์ฯ ได้จัดสร้างวัตถุมงคล เพื่อมอบให้ผู้ทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีพิธีพุทธาภิเษก ก่อนงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ฯ อีกด้วย

  

ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถ เทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2563 1. ภายในองค์พระปฐมเจดีย์ ประมาณ 350 คัน (ฟรี) ส่วนใหญ่เป็นที่จอดรถของผู้ค้า ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากการจราจรชะลอตัว
2. ถนนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ถนนหน้าพระ ถนนขวาพระ ถนนหลังพระ ถนนราชวิถี ประมาณ 100 คัน (ฟรี)
3. ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ ประมาณ 200 คัน (เก็บค่าที่จอดรถ)
4. ตลาดโอเดี้ยน ประมาณ 100 คัน (เก็บค่าที่จอดรถ)
5. หลังสถานีรถไฟ ประมาณ 30 คัน (เก็บค่าที่จอดรถ)
6. สมาคมตั้งศรี ประมาณ 60 คัน (เก็บค่าที่จอดรถ)

อนึ่งผู้มาเที่ยวงานอย่าลืมหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด 19