เผยผลสอบบาลีป.ธ.9 ปี 65 วัดโมลีฯ รักษาแชมป์ไว้ได้ พร้อมสร้างสถิติใหม่มีพระ-เณร สอบได้มากที่สุดถึง 15 รูป

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 65 เวลา 14.00 น. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงระดับชั้นเปรียญธรรม(ป.ธ.) 7 – 9 ประโยค ประจำปี 2565 ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นเปรียญเอกของการศึกษาบาลีระดับสูงสุดของคณะสงฆ์ และผลการสอบภาษาบาลีสำหรับฆราวาส คือ ประโยคบาลีศึกษา(บ.ศ.) ระดับชั้น 7-9 โดยการประกาศผลสอบจะใช้วิธีการอ่านรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านทีละรายชื่อ ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีในการประกาศผลสอบบาลีมาตั้งแต่อดีต

ต่อมาเวลา 14.30 น. หลังจากพระพรหมโมลี กล่าวขอบคุณกรรมการตรวจข้อสอบบาลีเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาที่พระ เณร และสำนักเรียนบาลีต่างๆ ทั่วประเทศรอคอย เมื่อพระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร) รักษาการเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลผู้เข้าสอบบาลี ป.ธ.7 มีจำนวนส่งสอบ 876 รูป ขาดสอบ 302 รูป คงสอบ 574 รูป สอบได้ 206 รูป จากนั้น พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลป.ธ.8 มีจำนวนส่งสอบ 754 รูป ขาดสอบ 251 รูป คงสอบ 503 รูป สอบได้ 93 รูป ขณะที่ผลการสอบบาลีป.ธ.9 มีจำนวนส่งสอบ 389 รูป ขาดสอบ 89 รูป คงสอบ 300 รูป สอบได้ 52 รูป มีรายชื่อดังนี้

1.พระมหาถวัลย์ ฐิตเมธี วัดพรหมวงศาราม 2.พระมหาอรรณาวิชญ์ อณฺณวินฺทมุนี วัดพรหมวงศาราม 3.พระมหาวชิระ ญาณสุธี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 4.พระมหาพีรพัฒน์ อธิวโร วัดศรีเอี่ยม 5.พระมหาตรีการ ฐานวุฑฺโฒ วัดสร้อยทอง 6.พระมหาฉัตรณรงค์ คุณูปเสวี วัดสุทัศนเทพวราราม 7.พระมหาสุพร สนฺติกโร วัดโสมนัสวิหาร 8.พระมหาสุทัศน์ ปสิทฺธิเมธี วัดชัยฉิมพลี 9.สามเณรพงษ์รพี กลางนอก วัดดาวดึงษาราม 10.สามเณรพงศภรณ์ ปู่สวน วัดปากน้ำ 11.พระมหาชาตรี ญาณสิริ วัดโมลีโลกยาราม 12.พระมหาสมเกียรติ รตนญาโณ วัดโมลีโลกยาราม 13.พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน วัดโมลีโลกยาราม 14.พระมหาเจนณรงค์ สุทฺธสีโล วัดโมลีโลกยาราม 15.พระมหานภา จนฺทสาโร วัดโมลีโลกยาราม 16.พระมหาภาระ วิริยารมฺโภ วัดโมลีโลกยาราม 17.พระมหาศราวุฒิ ปญฺญาวุฑฺฒิ วัดโมลีโลกยาราม 18.พระมหาดิสทัศน์ ติสฺสวโร วัดโมลีโลกยาราม 19.พระมหาเกิดมั่น ถิรวโร วัดโมลีโลกยาราม 20.สามเณรศุภณัฐ อาทวัง วัดโมลีโลกยาราม 21.สามเณรคณาธิป ศรีสุข วัดโมลีโลกยาราม 22.สามเณรวิทยา ทิพย์รักษา วัดโมลีโลกยาราม 23.สามเณรพัลลภ ชาสุดสี วัดโมลีโกลยาราม 24.สามเณรวิทวัส จัตุกูล วัดโมลีโลกยาราม 25.สามเณรอรรถพล ดีศิริ วัดโมลีโลกยาราม 26.พระมหาสาโรจน์ ปญฺญาวชิโร วัดหงส์รัตนาราม 27.พระมหาชัชพล ปิยสีโล วัดอนงคาราม 28.พระมหาพิชิต ปญฺญาวโร วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 29.พระมหากฤษดา อาโลกชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 30.พระมหาหล้า วิชิตชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 31.พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 32.สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 33.พระมหามนตรี มนฺตวีโร วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี 34.สามเณรลิขิต อินทะนู วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 35.พระมหาศักดิ์สุรัตน์ อาภาธโร วัดสุคันธาวาส จ.สมุทรปราการ 36.สามเณรณัฐ ทิพย์แก้ว วัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา 37.สามเณรชวลิต ผดุงลาภ วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี 38.พระมหาสิทธิกร ธมฺมิโกภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง 39.พระมหาพิทักษ์พงษ์ เมตฺตาสโย วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 40.พระมหาวิชัย วชิรญาโณ วัดต้นเปา จ.เชียงใหม่41.พระมหาชาญชัย ธมฺมเมธี วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ 42.สามเณรรัชชานนท์ คําแสง วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ 43.สามเณรพิชิตชัย ใจอินผล วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ 44.สามเณรอนันตชัย งามฉลาด วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ 45.พระมหาอภิชัย มหาปุญฺโญ วัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี 46.พระมหาวีระสิทธิ์ ธมฺมธโร วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 47.พระมหาณัฐพล ฐานเมธี วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 48.พระมหาขวัญชนก สิกฺขาสโภ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม 49.สามเณรไชยโรจน์ ลครศรี วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี 50.พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ (ถวิล ฉนฺทกโร) วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี 51.พระมหาฉัตรชัย ถาวโร วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม และ52.พระมหาคํานึง โอภาโส วัดอนุภาษกฤษฎาราม จ.ภูเก็ต

พระพรหมโมลี กล่าวว่า ผลการสอบป.ธ.9 ในครั้งนี้ ได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับการศึกษาคณะสงฆ์ โดยพบว่ามีพระ เณร จากวัดโมลีโลกยาราม สามารถสอบได้ป.ธ.9 ถึง 15 รูป ซึ่งไม่เคยมีสำนักเรียนวัดใดสามารถทำได้มาก่อน ถือเป็นสถิตใหม่ และแสดงให้เห็นว่าการเรียนพระบาลี หากตั้งใจเรียน ก็สามารถประสบความสำเร็จได้