เตรียมโชว์โครงการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษต่อผู้นำชาวพุทธโลก

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้เสด็จเถลิงราชสมบัติทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ว่า ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 2 ชุด คือ 1.คณะอนุกรรมการแปลพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ โดยมีพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธาน มีคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจำนวนทั้งสิ้น 69 รูป/คน และ 2. คณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ มีพระพรหมบัณฑิต เป็นประธาน มีคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 รูป/คน  รวมทั้งได้มีการเสนอของบประมาณกลางประจำปีงบฯ 2565 จำนวน 9,500,000 บาท มาดำเนินการก่อนในเบื้องต้น จากนั้นจะมีการทำเรื่องขอเป็นงบฯดำเนินการประจำปีต่อไป โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปี (‪2564-2566)

อธิบดีศน. กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการในขณะนี้คณะอนุกรรมการได้เริ่มการแปลแล้ว ยอมรับว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวต้องล่าช้าไปบ้าง แต่จะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากดำเนินการเสร็จแล้วจะเป็นพระไตรปิฎกที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ทางพระพรหมบัณฑิต ยังแจ้งด้วยว่า ในการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2565 จะมีการนำโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ เสนอต่อผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกให้รับทราบ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้นำชาวพุทธทั่วโลกด้วย