เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระอุทิศเครื่องสักการะของส่วนพระองค์ ประกอบด้วยเชิงเทียนรุ่งทองเหลืองประดับอักษรพระนาม ออป ๑ คู่, พุ่มดอกไม้สด ๑ คู่, กระถางธูปเชิงเทียนและพุ่มดอกไม้ทองนากเงินปักแจกันกระเบื้องเบญจรงค์ประดับอักษรพระนาม ออป ๑ สำรับ ถวายแด่พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ มาประดิษฐานในครั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย โดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ มีกำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายสักการะได้ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ดังนี้

กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๓ วันที่มีนาคม ในส่วนภูมิภาค ภาคเหนือตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ทุกแห่งเปิดให้ถวายสักการะตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น.