เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเปิดงานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2564 (วันที่3-11เมษายน2564)

วันที่ 3เมษายน 2564 วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมธุต เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีกดปุ่มเปิดผ้าแพรคลุมป้ายเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่3-11เมษายน 2564 โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง องค์ประธานจัดงาน พร้อมด้วย พระเถรานุเถระถวายสักการะ ร่วมด้วยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน ในนามคณะกรรมการ การจัดงาน กล่าวถวายรายงาน พร้อมผู้แทนหน่วยงานราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอสามพราน


วัดไร่ขิง พระอารามหลวง มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามด้วยพุทธศิลป์ เชียงแสน คือหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานพระศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ำ 5 พระองค์ ได้แก่ หลวงพ่อโต วัดบางพลีใน จังหวัดสมุทรปราการ, หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา จังหวัด เพชรบุรี, หลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา, หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร จังหวัด สมุทรสงคราม

การจัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้น โดย ถือเอาวันที่อัญเชิญหลวงพ่อขึ้นจากน้ำมาประดิษฐานในพระอุโบสถ ซึ่งตรงกับวัน สงกรานต์ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 ในปีนั้นๆ ชาววัดไร่ขิงจึงจัดให้มีการเฉลิมฉลองในครั้งนั้น คนถึงปัจจุบัน จัดในปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กันทั่วโลก และประเทศไทย รัฐบาลรวมถึงจังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครปฐม ได้ออกมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด วัดไร่ขิงจึงได้ยกเลิกการจัดงาน เทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ดังกล่าว

ในปี พ.ศ.2564 แต่เนื่องด้วย วัดไร่ขิง พระอารามหลวงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้มี โอกาสมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อวัดไร่ขิง และเพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามเอาไว้ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการร้านค้า ได้มีพื้นที่กระจายสินค้า จึงกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 3 ถึง 11 เมษายน พ.ศ.2564 โดยคำนึงถึงมาตรการ การป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับ คำแนะนำจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครปฐม มาโดยลำดับ ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนที่มาร่วมงานดูแลป้องกันตัวเอง รวมถึงเข้มงวดและต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ ทางวัดกำหนดขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม