เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์” ในฐานะเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เข้านมัสการพระ และปรึกษาหารือคณะพระสงฆ์วัดพระเชตุพน

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกรเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เดินทางมานมัสการพระพุทธปฏิมา และถวายสักการะอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน โดยกราบนมัสการพระพุทธโลกนาถ, พระพุทธเทวปฏิมากร (พระประธานในพระอุโบสถ) พระพุทธไสยาส (วิหารพระพุทธไสยาส) พระพุทธศาสดา (พระประธานศาลาการเปรียญ)

กราบถวายสักการะสมเด็จพระวันรัตน อดีตอธิบดีสงฆ์ รูปที่ ๑, ถวายสักการะ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (ปุ่น ปุณณสิริมหาเถร) และถวายสักการะอดีตเจ้าอาวาส พร้อมทั้งถวายสักการะพระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

การนี้ถวายสักการะ พระราชธรรมสุนทร ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวชิรโมลี รักษาการเจ้าอาวาสคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน พร้อมอุบาสก อุบาสิกา เข้าถวายสักการะ

สำหรับ ตามกำหนดการในฐานะของเจ้าอาวาสพระเชตุพน ฯ ของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ที่จะมาประทับประจำวัดพระเชตุพนฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔  โดยจะประทับอยู่ คณะกุฏิ น.๑๖