เจ้าคุณแย้ม แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุดความรู้และนวัตกรรมหมู่บ้านต้นแบบการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5

พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5” ส่วนกลาง ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี) ส่วนกลาง  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุดความรู้และนวัตกรรมหมู่บ้านต้นแบบการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อการสื่อสารสาธารณะ พ.ศ.2564  ระบุว่า ตามที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)  ประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5” ได้มีคำสั่งแต่งตั้งพระเทพศาสนาภิบาล เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5” ส่วนกลาง เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2563 โดยให้มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ นั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของประธานอำนวยการโครงการฯ ที่ 2/2563  และอนุโลมตามตามระเบียบมหาเถรสมาคม(มส.) ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พ.ศ.2557  ข้อ 7 (4) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุดความรู้และนวัตกรรมหมู่บ้านต้นแบบการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อการสื่อสารสาธารณะ พ.ศ.2564

โดยให้มีหน้าที่ 1.จัดประชุมถอดบทเรียนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ จากพื้นที่จริง และงานวิชาการประเภทต่าง ๆ 2.จัดทำชุดความรู้ และออกแบบนวัตกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่สามารถถ่ายทอดสู่พื้นที่อื่น ๆ เป็นกลไกใช้ขับเคลื่อนเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน 3.ออกแบบและจัดทำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ กลไกและผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนโครงการฯ  เพื่อนำเสนอสู่สาธารณะ 4. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ