“เจ้าคณะใหญ่หนกลาง” ฝากนโยบาย 5 ข้อ เน้นให้คณะสงฆ์ “รู้รักสามัคคี -เคารพซึ่งกันและกัน-การศึกษาบาลี”

วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค และเลขานุการ ครั้งที่ ๑ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ( ภาค ๑ – ๒ – ๓ – ๑๓ – ๑๔ – ๑๕ )… ในการประชุมครั้งนี้ มีเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค และเลขานุการ เข้าร่วมประชุมครบทุกภาค นอกจากนี้ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้เชิญ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการ และ ผอ.ระดับอำนวยการ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อชี้แจงภารกิจของ พศ.ในการสนองงานคณะสงฆ์ด้วย

สมเด็จพระมหารัชมังคลมุนี ได้ให้นโยบายการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์  โดยขอให้คณะสงฆ์ในเขตปกครองหนกลางยึดมั่น ๕ ข้อ คือ

๑.การปกครองคณะสงฆ์ ต้องควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดกวดขันให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศและพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช อย่างเคร่งครัด “มุ่งเน้นการสร้างความรักสามัคคีในหมู่สงฆ์ รวมถึงความเคารพนอบน้อมกันและกัน”

๒.ควบคุม สนับสนุน ส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านการศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินการไปด้วยดี และขอให้มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาสงฆ์แผนกธรรม -บาลี เป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนองพระราชปุจฉาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างสูงสุด

๓.แก้ไขข้อขัดข้องของคณะสงฆ์ ของเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นไปโดยชอบ

๔..ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะ เจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุ สามเณร ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยชี้แจงแนะนำให้เป็นปฎิบัติหน้าที่ และวางตนให้เหมาะสมกับสมณเพศ รักษาไว้ซึ่งศรัทธาที่งดงาม ตามหลักของพระพุทธศาสนาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕.หมั่นตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการ โดยมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

   หลังจากนั้น นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พูดถึงบทบาทและภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมกับแนะนำผู้บริหารและภารกิจแต่ละหน่วยซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของสำนักงานพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์รับทราบ

ข่าวจากเดอะบุดดา/ภาพ..สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ