เจริญในธรรม น้อมนำธรรมะปฏิบัติ สร้างสติ ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท(๑)

 

 

พระสาวกของพระโคดมพุทธเจ้า
ผู้มีใจยินดีในภาวนา
เป็นนิจศีลทั้งกลางวัน กลางคืน
ตื่นดีแล้วเสมอ

ถึงจะรบชนะข้าศึกเป็นพัน ๆ ราย
ก็ไม่นับเป็นยอดขุนพล
แต่ผู้ที่เอาชนะจิตใจตน
จึงเรียก “ยอดขุนพล” แท้จริง

พุ ท ธ พ จ น์”

“เขาพูดว่าเราดี เราก็ไม่ดีเหมือนคำเขาพูด เขาพูดว่าเราชั่ว เราก็ไม่ชั่วเหมือนคำเขาพูด ถ้าเราไม่ยึด…เราไม่มี…จะเอาอะไรไปดีไปชั่ว”

หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

“ได้สมบัติทั้งปวง ไม่ประเสริฐเท่าได้ตน เพราะตัวตนเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวง”

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

“ให้พากันเข้าวัดนะ วัดดูจิตใจของเรา
ต้องวัดเสมอ นั่งก็วัด นอนก็วัด เดินยืนก็วัด

วัดเพราะเหตุใด ให้มันรู้ไว้ว่า
จิตของเรา มันดีหรือไม่ดี ไม่ดี จะได้แก้ไข

ต้องวัดทุกวัน ตัดเสื้อ ตัดผ้า
ก็ยังต้องวัดไม่ใช่เรอะ ไม่วัดจะใช้ได้อะไรล่ะ”

-หลวงปู่ฝั้น อาจาโร-

“เงิน ไม่ใช่เรื่องใหญ่เสมอไป
ใจต่างหาก ใหญ่ที่สุดเสมอไป
ไม่ว่าคนมี คนจน ใจเป็นใหญ่

คนมีเงิน ใช้เงินในการบุญส่งๆ ไป
โดยใจมิได้ มุ่งให้เป็นบุญ มิได้มุ่งอุทิศ
ด้วยความรู้พระคุณท่านจริงใจ เช่นนี้
ก็ไม่ใช่การแสดง กตัญญูกตเวที

ส่วนคนไม่มีเงินใช้
แม้ในการทำบุญอุทิศ แต่ใจระลึกอยู่
ทำใจให้สงบ เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่อยู่
เพียงเท่านี้ ก็อุทิศให้ใครต่อใคร
ได้มากมาย โดยไม่ต้องเสียเงินเลย
สักบาทเดียวก็ได้ นี้เป็นความจริง”

-:-สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ-:-

 

“คนเรา ถ้ามีการสังเกต สอดส่อง
ความประพฤติชั่วดี ของตัวบ้าง
ย่อมมีที่ดัดแปลงแก้ไข ให้เป็นคนดี
เป็นที่เคารพนับถือ ของผู้อื่น
ได้อย่างน่าชม และสนิทใจ”

– หลวงปู่ขาว อนาลโย –

 

“อย่าปล่อยให้เสียเวลา โดยเปล่าประโยชน์
ความตายจะมาถึงเมื่อใด ทราบไม่ได้
ต้องเตรียมให้พร้อม ฝึกจิตก่อนตาย
เพราะสังขาร เป็นของไม่เที่ยง”

-หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร-

“การปฏิบัติธรรม ขอให้ตั้งใจทำจริง
คนจริงเท่านั้นที่จะพ้นทุกข์ได้ โลกนี้ไม่มี
อะไรแน่นอนสมหวัง ควรระวังอย่าให้จิต
ติดข้องยึดถือ ความติดโลกพ้นโลกอยู่
ที่จิต อย่าหาที่อื่น ดูที่อื่น จะไม่มีวันเจอ”

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร

ถ้ามองเห็นความตาย
ทุกลมหายใจเข้าออกแล้ว
สบายใจไปเลย
กูก็จะตายสูก็จะตาย…
จะมาวุ่นวายกันทำไม

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

คำตอบของหลวงปู่ชา
ถาม : มีหลายครั้งหลายหนที่ดูเหมือนว่าพระหลายรูปที่นี่ไม่ฝึกปฏิบัติ ดูท่านไม่ใส่ใจหรือขาดสติ เรื่องนี้กวนใจผม
ตอบ : มันไม่ถูกต้องที่จะคอยจับตาดูผู้อื่น นี่ไม่ช่วยการฝึกปฏิบัติของท่านเลย ถ้าท่านรำคาญใจก็จงเฝ้าดูความรำคาญในใจของท่าน ถ้าศีลของผู้อื่นบกพร่องหรือเขาเหล่านั้นไม่ใช่พระที่ดี ก็ไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะไปตัดสิน ท่านจะไม่เกิดปัญญาจากการจับตาดูผู้อื่น พระวินัยเป็นเครื่องช่วยในการทำสมาธิภาวนาของท่าน ไม่ใช่อาวุธสำหรับใช้ติเตียนหรือจับผิดผู้อื่น ไม่มีใครสามารถฝึกปฏิบัติให้ท่านได้ หรือท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติให้ผู้อื่นได้ จงมีสติใส่ใจในการกระทำของตัวท่านเอง และนี่คือแนวทางของการปฏิบัติ
• จาก มรดกธรรมเล่มที่ ๓๔
“คำตอบหลวงปู่ชา” หน้า ๑๙-๒๐

สุขนี่แหละเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์
คนมองเห็นแต่ความสุขเล็กๆ น้อยๆ
แล้วก็ติดใจอยู่ในความสุขเหล่านั้น
เมื่อความสุขเหล่านั้นมันแปรผันไปก็เสียใจ
เพราะสุขเป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืน
มันมีความแปรผันไปได้
เมื่อความสุขดับไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นแทน..

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ศรัทธาเป็นหลัก อย่าเป็นศรัทธาหัวเต่า
นั่งภาวนาพอมันปวด เวทนาทุกข์
โอ๊ย! ไม่ไหวแล้ว พรุ่งนี้เอาใหม่
พรุ่งนี้ก็เหมือนเดิม สิบปีก็เหมือนเดิม

หลวงปู่แฟ้บ สุภทฺโท”

ความอดทน “เป็นแนวหน้าในการที่กระทำ
ทุกอย่าง ไม่ว่าในการประพฤติปฏิบัติใดๆ
แม้แต่การงานในทางโลก จะต้องอาศัยความอดทน ถ้าหากเราไม่มีความอดทน จะทำการงานใดๆ
ไปไม่ได้ แดดมากไป ร้อนไป หนาวเกินไป
เดี๋ยวก็หาว่าเช้า ว่าสาย ว่าบ่าย ว่าเที่ยง อยู่นั้นแหละ อ้างกาล อ้างเวลา หาทางออกอยู่ร่ำไป
ทำอะไรก็ไม่ได้ ไม่กล้าทำทั้งนั้น
อันเป็นลักษณะของคนเกียจคร้านโลเล
และก็เลยทำอะไรไม่ได้”

หลวงปู่ศรี มหาวีโร

แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ
จงหมั่นทำสติ ให้แก่กล้า
สติ ทำอะไรไม่ผิดพลาด
กุศล และ ธรรมทั้งหลาย …
คุณงามความดีทั้งหลาย เกิดขึ้นได้
เพราะ บุคคลมี “สติ” อย่างเดียว
จะคิด จะพูด จะทำ ให้มี “สติ”
ระลึกนึกเสียก่อน มันผิด ก็ให้รู้
มันถูก จึงค่อยทำ
.
หลวงปู่ขาว อนาลโย

“มองตัวเองให้มาก
จึงจะกลายเป็นคนดีได้
มัวแต่มองท่านผู้อื่นแล้วไซร้
ก็กลายเป็นคนพาลไปไม่รู้ตัว
เพราะนิสัยคนพาล
ย่อมเพ่งโทษผู้อื่นเป็นวัตร

โบราณท่านกล่าวว่า
อุจจาระของตน นั่งดมอยู่ ก็พอดม
อุจจาระท่านผู้อื่นเล่า
มากระทบจมูกเข้า
ก็เกิดเป็นพิษเป็นภัยขึ้น”

-หลวงปู่หล้า เขมปัตโต-

ผู้ใดไม่เห็นทุกข์ ผู้นั้นคือผู้ไม่เห็นธรรม
ผู้ได้รับทุกข์ จนเหลือที่จะอดกลั้นแล้ว
เมื่อหวนกลับเข้ามาถึงตัวนั่นแล
จึงจะรู้ว่าทุกข์นั้นแลคือ ธรรม
.
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

“พุทโธ” คําเดียวกระเทือนโลกธาตุ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ มีฤทธิ์เดชมาก ให้พากันตั้งใจปฏิบัติเอา”

หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน

 

การบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ถ้าไม่มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหา ให้หมดไป ให้สิ้นไปแล้ว ก็ไม่มีทางพ้นไปจากทุกข์ พ้นไปจากโลกนี้ได้..

หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

“เฮ็ดบุญกฐินร้อยครั้ง
เฮ็ดบุญผ้าป่าร้อยครั้ง
ยังบ่เท่ากับ บุญปฏิบัติพัดวี
พระอรหันต์แม้เสี้ยววินาทีเดียว”

– หลวงปู่ชอบ ฐานสโม –

“การทำคุณงามความดีนั้นให้เพียรทำไป ไม่เลือกกาลเลือกเวลา ทำไปแล้วจิตใจแช่มชื่นเบิกบานผ่องใส ผลของบุญกุศลจะเกื้อหนุนไม่ให้ติดขัดคับข้องเมื่อเกิดปัญหา ”

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

“สิ่งที่มันเป็นอดีต
ก็ผ่านไปแล้ว ก็แก้ไขอะไรไม่ได้

สิ่งที่เป็นอนาคต
ก็ยังไม่มาถึง เราก็อย่าได้ไปวิตกกังวล

เราปฏิบัติหน้าที่ของเรา
ในปัจจุบัน ให้ดีที่สุด”

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

จากเฟสบุ๊ค “ฟังธรรมมะ พระป่า อรัญวาสี”