เก็บธรรม คำหลวงพ่อ พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจารมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร