อาสาฬหปุณณมีบูชา วันประกาศพุทธิปัญญามหาชัย

อาสาฬหปุณณมีบูชา

วันประกาศพุทธิปัญญามหาชัย

๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

@@@@@@

ธรรมจักร

วงล้อแห่งธรรม

@@@@@@@@

วง วิวัฒิแว่นแคว้น แดนไสว

ล้อ เลื่อนเคลื่อนครรไล ทั่วหล้า

แห่ง หนโลกอาศัย     ส่ำสัตว์

ธรรม วินัยแก่นกล้า ก่อเกื้อโลกา

@@@@@@@

“…ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เธอทั้งหลาย จงจาริกไป

เพื่อประโยชน์และความสุข

แก่ชนจำนวนมาก

เพื่อเกื้อการุณย์แก่ชาวโลก…”

@@@@@@@@

ดินแดนแห่งธรรม

The Land Of Dhamma.

@@@@@@@@

ดิน ดาวแหล่งฟากฟ้า ปฐพี

แดน ดกธรรมรังสี      ส่องหล้า

แห่ง หนหลักรุจี          บรรเจิด

ธรรม วินัยเจิดจ้า   แจ่มแจ้งจรัสโลก

@@@@@@@

“ตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติตาม

อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ

ตราบนั้น โลกยังไม่ว่างจาก

พระอรหันต์…”

@@@@@@@@

ประทีปแห่งโลก

The Light Of The World.

@@@@@@@@

ประ กาศพุทธกิจเกื้อ เวไนย

ทีป นิทัศน์อำไพ     เพริศแพร้ว

แห่ง พิภพแผ่นไผท ธรรมรัฐ

โลก สุขสันติแกล้ว  ก่องกล้าเกรียงไกร

@@@@@@

“…ธรรมและวินัย ที่เราแสดง

แล้วแก่เธอทั้งหลาย จะเป็น

ศาสดาของเธอทั้งหลาย

เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว…”

@@@@@@@

ทำจิต ทำกิจ

@@@@@@@

ทำ การปฏิบัติเบ้า   ไตรสิกขา

จิต สมถวิปัสสนา          นบน้อม

ทำ การฝึกฝนพา          สมโพธิ

กิจ ก่อการุณย์ล้อม โลกได้ร่มเย็น

@@@@@@@

ขอน้อมสักการมหาปูชา

พระไตรรัตนาธิคุณบุญไพศาล

อาสาฬหปุณณมีศรีชัชวาล

โลกสถานศานติสุขทุกแห่งหน

@@@@@@@

ดร.บำรุง พันธุ์อุบล

รวบรวม/ร้อยกรอง(๑๕๔)

๓๐ กรกฎาคม ๖๖