อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกากลับสู่ไทยในรอบ ๑๓๗ ปี ประดิษฐานพระอุโบสถวัดสุทธิวราราม กทม.

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่จะถึงนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วัดสุทธิวราราม สถานทูตศรีลังกา และสายการบินศรีลังกา (Srilankan Airlines) ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา โดยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดศรีปรมานันทะราชมหาวิหาร ประเทศศรีลังกากลับสู่ไทยในรอบ ๑๓๗  ปี เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสกราบสักการะในโอกาสมหามงคลนี้

พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า พระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกานี้ เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แด่พระบุลาทะกามะธรรมลังกามหาเถระ (Most.Ven. Bulathgama Dhammalankara MahaNayaka Thero) แห่งวัดศรีปรมานันทะราชมหาวิหาร (Sri Paramananda Raja MahaViharaya) ของประเทศศรีลังกา  ซึ่งวัดศรีปรมานันทะราชมหาวิหาร หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “อัฐธรรมวิหาร” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗  โดยพระอรุทณวรา ปัณณะติสสะเถระ (Most Ven. Aluthanuwara Pannathissa thera) ตั้งอยู่ที่เมืองกอลล์ เมืองท่าทางตอนใต้ของประเทศศรีลังกา เป็นวัดที่มีความสัมพันธ์อันดีกับราชวงศ์ไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ โดยพระบุลาทะกามะธรรมลังกามหาเถระ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. ๒๓๘๐  ได้รู้จักกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงที่พระองค์ทรงผนวชอยู่

ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชสมบัติ ก็ทรงโปรดให้มีการจัดตั้งโรงพิมพ์พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา  เมื่อเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕  พระองค์ทรงนิมนต์ให้ท่านพระบุลาทะกามะธรรมลังกามหาเถระมาจำพรรษาในประเทศสยาม เมื่อสิ้นช่วงเข้าพรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ถวายพระพุทธรูปทองคำ พระบรมสารีริกธาตุบรรจุในผอบทองคำ ผ้าไตรจีวรแบบสยาม และพระไตรปิฎกแด่ท่านเพื่อนำกลับไปยังประเทศศรีลังกา ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุและปูชนียวัตถุทั้งหมดทางวัดศรีปรมานันทะราชมหาวิหารเก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัดจนถึงปัจจุบัน ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประพาสยุโรปได้หยุดแวะที่เมืองกอลล์และเสด็จไปนมัสการวัดศรีปรมานันทะราชมหาวิหาร ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของพระบุลาทะกามะธรรมลังกามหาเถระ ทรงวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญเพื่อรำลึกถึงการเสด็จฯ เยือนในครั้งนั้น ศาลาการเปรียญจึงมีชื่อว่า “จุฬาลงกรณ์ธรรมศาลา”  และเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลปัจจุบัน ได้เสด็จฯ เยือนวัดศรีปรมานันทะราชมหาวิหาร เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งแสดงถึงความสำคัญของวัดแห่งนี้และความสัมพันธ์อันดีของไทยและศรีลังกา

ในโอกาสมหามงคลนี้ พระบรมมาสารีริกธาตุจะถูกอัญเชิญจากประเทศศรีลังกากลับมาที่ประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้สักการะบูชา โดยกิจกรรมจะถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อุโบสถชั้นสอง วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยพุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางไปกราบสักการะขอพรพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมชมพระพุทธรูป วัตถุโบราณ ศิลปะ รวมถึงเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์จากศรีลังกาจำนวน ๒๕ รายการ โดยมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การเจริญพระพุทธมนต์ การเจริญจิตภาวนา การเสวนาวิชาการทางพระพุทธศาสนาไทย-ศรีลังกา กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมการเดินทางไปเยี่ยมวัดศรีปรมานันทะราชมหาวิหารที่ประเทศศรีลังกาในปี ๒๕๖๗ เป็นต้น  ติดต่อสอบถามวัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒-๒๑๑-๑๕๖๔, ๐๘๙-๖๖๙-๑๖๐๐