วันสำคัญของพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ” อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา”

อาสาฬหะ  ปฏิบัติบูชา  ปัญญาธรรม

คำสอนจำ  กรรมกุศล  ตนหมั่นสร้าง

ธัมมจักฯ  ชักบารมี  ปรีชากว้าง

บาปหักร้าง  ไม่ห่างบุญ  ค้ำจุนใจ…

โต’หลวง ๒๕๖๖ – ๒๑๓

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

[พระแก้วมรกต]

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระบรมมหาราชวัง

เข้าพรรษา  บูชาธรรม  กรรมกุศล

ละบาปพ้น  ดลบุญเพิ่ม  เสริมศักดิ์ศรี

ขมากรรม  ธรรมบวร  พรคนดี

ตรองถ้วนถี่  หน้าที่ตน  บนมรรคแปด…

โต’หลวง ๒๕๖๖ – ๒๑๔

พระพุทธอังคีรส

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

บทกลอนเข้าพรรษา

@พรรษา@

@@@@@@@@@

ฤดูกาลมีฝนพร่ำ

นั่งฟังธรรมคำพระพุทธเจ้า

บำเพ็ญบุญตักบาตรตอนเช้า

ตนฝึกเฝ้าศึกษาสมถวิปัสสนา

@@@@@@

อกฺขาตาโร ตถาคตา.

พระตถาคตเป็นเพียงผู้บอก

เท่านั้น

@@@@@@@

พระตถาคตเจ้า        บอกทาง

ทรงประกาศเส้นกลาง เอกให้

จงประพฤติตนบาง        เบาบาป

การฝึกฝนตนไว้ สว่างได้สงบเย็น

@@@@@@@@

ดร.บำรุง พันธุ์อุบล

รวบรวม/ร้อยกรอง(๑๕๗)

เทศกาลเข้าพรรษา ๒๕๖๖

๒ สิงหาคม ๖๖