สมเด็จฯเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เยี่ยมชม “โคก หนอง นา วัดวชิราลงกรณ” ปากช่อง

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามให้ความเมตตาเยี่ยมชมการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“โคกหนองนาวัดวชิราลงกรณวราราม”และปลูกต้นไม้มงคลณ วัดวชิราลงกรณวรารามตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา นายคณัสชนม์ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่องตัวแทนคณะทำงานโครงการ“โคกหนองนาวัดวชิราลงกรณวราราม”

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวพรรณิภา ไกรรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากช่องและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายการต้อนรับและถวายเครื่องไทยธรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน15รูปรวมทั้งถวายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับพระวินัยโมลี(คำปอนสุทฺธิญาโณ)เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณสำหรับขยายผลการดำเนินงานสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในพื้นที่โครงการฯ

ขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์มจังหวัดนครราชสีมาโดยนายปรเมศวร์สิทธิวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ฯได้กล่าวถวายรายงานการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“โคกหนองนาวัดวชิราลงกรณวราราม”ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนงานบนพื้นที่53ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่โคก36ไร่พื้นที่หนอง11ไร่และพื้นที่นา6ไร่

ปัจจุบันได้พัฒนาฐานเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม“โคกหนองนา”ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติและแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน10ฐานการเรียนรู้ดังนี้
1.ฐานการบำบัดน้ำเสีย
2.ฐานคนรักษ์แม่ธรณี
3.ฐานคนเอาถ่าน
4.ฐานคนมีน้ำยา
5.ฐานคนรักสุขภาพ
6.ฐานคนรักษ์ป่ารักษ์น้ำ
7.ฐานพอใช้งานหัตถกรรม
8.ฐานหัวเห็ด
9.ฐานกสิกรรมธรรมชาติ
10.ฐานลานธรรม

ขอบคุณข้อมูลเพจ พัฒนาชุมชน นครราชสีมา