“สมเด็จพระสังฆราช” มีพระบัญชาให้ทุกวัดสวดพุทธมนต์ อุทิศส่วนกุศลผู้เสียชีวิต และเป็นขวัญกำลังใจ กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รอง ผอ.รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เลขาธิการมหาเถรสมาคม ลงนามในประกาศสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเรื่อง ให้คณะสงฆ์ทุกวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ระบุว่า ตามที่ เกิดเหตุเรือหลวงสุโขทัย แห่งราชนาวีไทย อับปาง เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2565 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและยังสูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดความวิตกเสียขวัญ ความทราบแล้ว นั้น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร ให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศแก่ผู้เสียชีวิต และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อำนวยสวัสดิมงคลแด่ราชนาวีไทยและราชอาณาจักรไทย เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 25 ธ.ค. 2565 เวลาตามที่แต่ละวัดพิจารณากำหนด