“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานน้ำพระพุทธมนต์ให้พศ. จัดสวดมนต์ข้ามปี 2566

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานน้ำพระพุทธมนต์ให้พศ. จัดสวดมนต์ข้ามปี 2566

มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้ทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี คืนวันที่ 31 ธ.ค. 2566 และทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าของวันที่ 1 ม.ค. 2567ตามที่ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 26/2566 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม โดยมีมติดังนี้ 1.ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดให้มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในช่วงคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2566 และให้มีพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าของวันที่ 1 ม.ค. 2567 โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 2.ให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัว ลด ละ เลิก อบายมุข สิ่งเสพติด และร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นมงคลดังกล่าว แทนการละเล่นหรือกิจกรรมรื่นเริงอย่างอื่น 3.ส่วนกลาง ให้คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในช่วงคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2566-1 ม.ค. 2567 โดยพิจารณาสถานที่และกิจกรรมตามความเหมาะสม

4.ส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ประสานกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการในจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในช่วงคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2566-1 ม.ค. 25678 รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละวัดจัดขึ้น โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต หากจังหวัดใดมีคณะสงฆ์ 2 ฝ่าย ให้ฝ่ายที่มีอาวุโสสูงสุด โดยสมณศักดิ์เป็นประธาน และอีกฝ่ายเป็นรองประธาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม

โอกาสนี้ พศ. ได้ขอประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราช เพื่อมอบให้ พศจ. เชิญไปในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดศูนย์กลางของจังหวัด อำเภอ ตำบล เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพุทธศาสนิกชน โดย