“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงแต่งตั้ง “พระพรหมบัณฑิต” เป็นประธานกก.เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  คติธรรม วาทะธรรม พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.9,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก) ได้โพสต์ภาพข้อข้อความว่า  พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ