สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงสถาปนาและพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระอาราม

วันศุกร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงสถาปนาและพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระอาราม พร้อมด้วยอดีตเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์วัดราชบพิธ เนื่องในมงคลสมัย ๑๕๑ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  

พร้อมกันนั้น ทรงอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของผู้ได้รับปูชนียมงคล ซึ่งจัดสร้างเป็นที่ระลึกสำหรับผู้สมทบทุนสร้างสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แล้วเสด็จออกลานพระอนุสาวรีย์ เจ้าประคุณ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร

ผู้มีจิตศรัทธาจะบริจาคสมทบทุนสร้างสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) เพื่อรับปูชนียมงคลดังกล่าว โปรดดูรายละเอียดและแสดงความจำนงได้ที่เพจ

สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม