สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำคณะสงฆ์ทั่วประเทศพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน และขจัดปัดเป่าโรคภัย จากโรคโควิด-19

 

       วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคล มีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร โดยมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนร่วมพิธีพร้อมกันทั่วประเทศผ่านช่อง NBT2HD
         โดย วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี พร้อมด้วย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี คณะสงฆ์วัดไตรมิตรวิทยารามและนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ร่วมในพิธี
     
       ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
     
      สำหรับพระราชทานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อนำไปมอบให้กับวัดต่างๆ ที่ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งในกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ และ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม เขตพระนคร
       

คณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม นำโดย พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
ส่วนภูมิภาค กำหนดให้วัดในนามเขตปกครองหนต่างๆ ดังนี้ เขตปกครองหนกลาง ณ วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
เขตปกครองหนเหนือ ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ เขตปกครองหนตะวันออก ณ วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร และ เขตปกครองหนใต้ ณ วัดกระพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง ในส่วนของวัดอื่นทั่วไปและวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาจัดพิธีตามความเหมาะสม
        ณ วัดประยุรวงศาวาส โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ภายในพระอุโบสถ
     

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

        ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง โดยเจ้าคุณพระเทพศาสนาภิบาล ดร. นำคณะสงฆ์วัดไร่ขิง เจริญพระพุทธมนต์
           
       การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้ เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤติสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พบการแพร่ระบาดในวงกว้าง และพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ สร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชน ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
        รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงสภาพจิตใจของประชาชนท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้น เป็นไปตามวิถีของชาวพุทธ ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจในยามทุกข์ยาก ส่วนตัวมองว่าการเห็นต่างเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้น เป็นสิ่งที่จะช่วยเยียวยาสภาพจิตใจ ก่อให้เกิดปัญญาในการดำรงชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบ เพื่อให้ประชาชนกลับมามีพลังในการดำเนินชีวิตในสภาวการณ์เช่นนี้ให้ได้