สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จไปประทานน้ำสรงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม วิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  เวลา 15.22 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังอาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้ประทานน้ำสรงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิริยังค์ สิรินฺธโร ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากชราภาพ สิริอายุ 100 ปี 11 เดือน พรรษา 80

สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นพระมหาเถระผู้ประกอบประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และประเทศชาติเป็นอย่างมาก โดยปกครองดูแล และให้ความอนุเคราะห์พระสงฆ์สามเณรในคณะและในอารามอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนและให้ความสำคัญด้านการศึกษาของพระสงฆ์สามเณร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชนของชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสมาธิ การฝึกอบรมสมาธิภาวนาจิต ก่อให้เกิดการน้อมนำพระธรรมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในยุคปัจจุบัน นอกจากนั้นมีผลงานในการสร้างวัดทั้งในและต่างประเทศ โดยสร้างวัดในประเทศไทยจำนวน 15 แห่ง หนึ่งในนั้นคือวัดธรรมมงคล และดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ปัจจุบันมีพระสงฆ์ 198 รูป มีสามเณร 270 รูป และสร้างวัดในประเทศแคนาดา 6 แห่ง รวมทั้งได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา

อนึ่งในเวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ไปยังอาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในการเชิญสุพรรณบัฏพัดยศ เครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายหน้าโกศศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิริยังค์ สิรินฺธโร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาให้ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระญาณวชิโรดม พุทธาคมวิศิษฐ์ จิตตานุภาพพัฒนดิลก สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจไพศาล วิปัสสนาญาณธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี นับเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ฝ่ายวิปัสสนาธุระรูปแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ พระราชทานแก่ประชาชนและศิษยานุศิษย์ที่ไปร่วมพิธีสรงน้ำศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม ในโอกาสนี้ด้วย