สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวโรกาสให้ข้าราชบริพารเชิญเครื่องสักการะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญมาเฝ้าถวาย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ

วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ข้าราชบริพารเชิญเครื่องสักการะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญมาเฝ้าถวาย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
การนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญน้ำสรง พุ่มบัว และผ้าไตรพระราชทานและประทานมาเฝ้าถวาย และท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน และท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน มอบให้เชิญดอกบัว และผ้าไตรมาเฝ้าถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช
โอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้คณะองคมนตรีและภริยาเฝ้าถวายสักการะด้วย
 
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถาแก่คณะองคมนตรีและภริยา ความว่า
“อาตมภาพขออนุโมทนาสาธุการ ที่ท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมกันมาแสดงมุทิตาจิต ในวันที่อาตมภาพมีอายุ ๙๖ ปีในวันนี้
นอกจากจะอนุโมทนาในน้ำใจไมตรีจิต ที่ท่านมีต่ออาตมภาพแล้ว ก็ขออนุโมทนาสาธุการในความวิริยอุตสาหะ ความซื่อสัตย์สุจริต และความสุขุมถี่ถ้วน ถ่องแท้ในกรณียกิจ ที่ท่านได้มุ่งมั่นบำเพ็ญเพื่อจรรโลงประเทศชาติ พระบวรพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน สามารถประกอบภารกิจสนองพระบรมราโชบาย และสนองสุจริตธรรมทั้งปวง ได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยตลอดไป
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และผลแห่งบุญกุศลที่อาตมภาพได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตตราบจนบัดนี้ จงดลบันดาลให้ท่านองคมนตรี ภริยา และคณะผู้สนองงานทุกท่าน จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ถึงพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญา เพื่อความสำเร็จลุล่วงในสรรพกิจทั้งหลาย อันเป็นโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ทุกประการ เทอญ.”