สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงอนุโมทนาการสร้างสถานปฏิบัติธรรม เป็นการจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนา

วันจันทร์ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ เฝ้าถวายปัจจัย ซึ่งเป็นรายได้จากการบริจาคบูชาพระพุทธรูปและราชสีห์ ที่กระทรวงมหาดไทยสร้างเป็นที่ระลึกเนื่องในวาระ ๑๓๐ ปีแห่งการสถาปนากระทรวง เมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยเสด็จพระกุศลสมทบโครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) บนที่ธรณีสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระอนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ใช้สถานที่เป็นสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

“สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระอนุศาสน์สั่งสอนไว้ว่า พระพุทธศาสนาจะดำรงมั่นอยู่คู่โลกนี้ได้ ก็ด้วยกำลังของพุทธบริษัททั้งสี่ ประกอบด้วยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ต่างทำหน้าที่อันถือเป็นกิจธุระ ในการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่พระธรรมวินัย

ทั้งนี้ การศึกษาในทางพระพุทธศาสนานั้นจำแนกออกเป็นสองสถานที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน กล่าวคือ ‘คันถธุระ’ หมายถึง งานด้านการเล่าเรียนสืบทอดพระพุทธพจน์ และ ‘วิปัสสนาธุระ’ หมายถึง งานด้านบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน มุ่งอบรมเจริญปัญญาให้รู้ตระหนักในพระไตรลักษณ์

การที่ท่านมาร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรมซึ่งจะเป็นสถาบันกรรมฐานศึกษา มุ่งอบรมให้มหาชนทั้งหลายได้เข้าถึงการเจริญพระกรรมฐาน เพื่อความงอกงามทางสติปัญญา จึงเท่ากับเป็นการจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่โลกนี้ตลอดกาลนาน นับเป็นบุญกุศลมหาศาล ซึ่งจะอำนวยอานิสงส์ให้ท่านได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมสืบไป”