สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงมีพระบัญาให้คณะสงฆ์ทุกวัด เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ