สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ

วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงสักการะพระพุทธรูปสำคัญในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตลอดจนพระรูป พระสรีรางคาร สรีรางคารอดีตเจ้าอาวาส เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ จากนั้น เสด็จออกไพทีหน้าพระอุโบสถ ทรงบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป ซึ่งในจำนวนนั้นจำนวน ๙๗ รูป เป็นพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๗ รูปถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุฯ จัดขึ้น
จากนั้น ประทานพระวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุฯ ซึ่งมาเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลตักบาตรถวายพระกุศล โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ณ ถนนราชบพิธ หน้าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เฝ้าถวายสักการะ