สมเด็จพระสังฆราชประทานธรรมะโอกาสคล้ายวันประสูติ “อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก ความไม่เบียดเบียนกัน เป็นสุขในโลก”

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.63 ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้เปิดให้ประชาชนมาลงนามถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) 26 มิ.ย.63 โดยทางวัดจะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายสักการะเท่านั้น จนถึงวันที่ 26 มิ.ย. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สมเด็จพระสังฆราช จึงงดการเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายสักการะ ทั้งนี้ประชาชนที่มาลงนามถวายสักการะจะได้รับพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ประทับ ณ อาสนะ พร้อมด้วยเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ด้านหน้าพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชบพิธฯ โดยด้านหลังพระรูปเป็นข้อความลายพระหัตถ์สมเด็จพระสังฆราช ว่า “อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก ความไม่เบียดเบียนกัน เป็นสุขในโลก”

ขณะที่ในวันที่ 26 มิ.ย. ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระชนมายุครบ 93 ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ในเวลา 09.30 น.

มส.มีมติให้ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรฯ

ด้านนายสิปป์บบวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมส.มีมติให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระสังฆราชหลังจากทำวัตรเย็น ในวันที่ 26 มิ.ย. โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด