สมเด็จพระสังฆราชประทานผ้าไตร 76 ไตร “ปลัดมท.” ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้ารับประทานผ้าไตร 76 ไตร โดยเสด็จพระกุศลโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย
วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ประทานพระวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้ารับประทานผ้าไตร จำนวน 76 ไตร โดยเสด็จพระกุศล โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย
การนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท ความโดยสรุปว่า ขออนุโมทนากับปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนในการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย และขอให้อานิสงส์แห่งการตั้งใจปฏิบัติบูชาในครั้งนี้ ได้ถวายเป็นพระกุศลถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ดังความตั้งใจปรารถนาของทุกคน
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยกำหนดจัดบรรพชาอุปสมบททั้ง 76 จังหวัด ณ วัดที่จังหวัดกำหนด ภายในเดือนมกราคม 2566 โดยเชิญชวนบุคลากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในจังหวัด จำนวน 99 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นเวลา 15 วัน โดยข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถร่วมบรรพชาอุปสมบทได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 โดยได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดประทานผ้าไตร จังหวัดละ 1 ไตร โดยเสด็จพระกุศล ยังความปลื้มปีติแก่กระทรวงมหาดไทยและพุทธศาสนิกชนทุกคน
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 9/2566
วันที่ 4 ม.ค. 2566