สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานโอวาทให้พระสงฆ์พากเพียรแผดเผากิเลสอยู่ทุกเมื่อ ด้วยการประพฤติตนมั่นคงในพระธรรมวินัยพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ ในเขตปกครอง คณะสงฆ์หนกลาง

สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานโอวาทให้พระสงฆ์พากเพียรแผดเผากิเลสอยู่ทุกเมื่อ ด้วยการประพฤติตนมั่นคงในพระธรรมวินัยพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ ในเขตปกครอง คณะสงฆ์หนกลาง

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระภิกษุที่ได้รับพระราชทาน เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จำนวน ๔๔๖ รูป ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เชิญพระสัมโมทนียกถา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแก่พระภิกษุที่ได้รับพระราชทานเลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ความว่า

“ตามที่ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณา โปรดพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ตั้งท่านทั้งหลายเป็นพระครูสัญญาบัตร นั้น นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณ และเป็นเกียรติยศ อันหาที่สุดมิได้ ขอท่านพระครูจงพร้อมเพรียงกัน ตั้งสัตยาธิษฐาน ถวายพระพรให้สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงเป็นอัครพุทธ ศาสนูปถัมภก ทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ทุกประการ และขอท่านจงตั้งใจรับภารธุระ การคณะสงฆ์ อย่างเต็มสติกำลังความสามารถ เพื่อฉลองพระราชศรัทธา ให้สมกับที่ได้ ทรงพระมหากรุณาพระราชทานสมณศักดิ์ในครั้งนี้

ขอให้ท่านผู้ได้รับสมณศักดิ์ พิจารณาถึงถ้อยคำสองคำ ได้แก่ คำว่า “สมณะ” และ “ศักดิ์” โดยถ้วนถี่ อันคำว่า “สมณะ” นั้นแปลว่า ผู้สงบกิเลสแล้ว ผู้ระงับบาปแล้ว ส่วนคำว่า “ศักดิ์” นั้นแปลว่า อำนาจ หรือความสามารถ ท่านผู้ทรง “สมณศักดิ์” จึงได้สมญา โดยสมมติว่าเป็นผู้มีอำนาจหรือมีความสามารถ เพราะฐานะที่เป็นผู้สงบกิเลสแล้ว เป็นผู้ระงับบาปแล้ว

ด้วยเหตุฉะนี้ หากท่านยังไม่สามารถครองตนให้มั่นคงด้วยศีลาจารวัตร ไม่พากเพียร ขัดเกลาตนให้เป็นผู้สงบระงับจากกิเลส ยังขืนกระทำบาปทุจริตโดยประการต่างๆ ท่านย่อมไม่ได้ชื่อว่าเป็น “สมณะ” และนั้นย่อมหมายความว่า ท่านไม่สมควรแก่ “ศักดิ์” อันรับเข้ามาเป็นสมมติตามที่ได้ครองอยู่ด้วยประการทั้งปวง ในทางกลับกัน หากเมื่อได ท่านพากเพียรแผดเผากิเลสอยู่ทุกเมื่อ ด้วยการประพฤติตนมั่นคงในพระธรรมวินัย อบรม เจริญสติปัญญาให้แกล้วกล้าทั้งคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ ไม่ลดละย่อท้อต่อปัญหาและ อุปสรรคในการบริหารงาน พร้อมปฏิบัติสนองงานคณะสงฆ์ด้วยอิทธิบาทธรรม ดำรงตน เป็นที่พึ่งอันร่มเย็นของเหล่าสหธรรมิกตลอดทั่วถึงบรรดามหาชนทั่วไป เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารัก น่านับถือ มีชื่อเสียงเลื่องลือด้วยพรหมวิหารธรรม เมื่อนั้น ท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ ผู้ควรแก่ศักดิ์แห่งความเป็นสมณะอย่างแท้จริง

ในนามคณะสงฆ์ ขอแสดงมุทิตาจิตถวายแด่พระครูสัญญาบัตรทุกรูป ขอถวายกำลังใจ ให้มีสรรพกำลังพรั่งพร้อม ในอันที่จะประกอบกรณียกิจ เพื่อจรรโลงพระบวรพุทธศาสนา และประเทศชาติ ให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาวร กับทั้งขออำนวยพรให้ทุกท่าน จงเจริญงอกงาม ในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งๆ ขึ้นสืบไป เทอญ”

การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธีฯ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี เป็นจำนวนมาก